แก้ไขล่าสุด:  1 กุมภาพันธ์ 2017

การยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ทำขึ้นโดยและระหว่างท่านและ MoneyGram Payment Services, Inc. ("บริษัท", "พวกเรา" หรือ "เรา") เงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ ตลอดจนเอกสารใดที่รวมเป็นส่วนหนึ่งจากการอ้างอิง (รวมเรียก "เงื่อนไขการใช้บริการ" เหล่านี้) จะควบคุมการเข้าถึงและใช้ moneygram.com ของท่าน ซึ่งรวมถึงเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน และการบริการใดที่นำเสนอบนหรือผ่านโดเมน โดเมนย่อย หรือไดเรคทอรีย่อยของ moneygram.com ไม่ว่าท่านจะเข้าถึงและใช้บริการด้วยวิธีใด (ไม่ว่าจะออนไลน์หรือเคลื่อนที่ ซึ่งรวมถึงโดยทางโปรแกรมมือถือ) (รวมเรียก "เว็บไซต์") ไม่ว่าจะในฐานะผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ ที่ลงทะเบียน

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นการใช้บริการ เว็บไซต์ โดยการใช้บริการเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามข้อผูกมัด และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งมีแสดงอยู่บนหน้าเว็บหลักของเว็บไซต์ของเราและรวมเป็นส่วนหนึ่งในที่นี้จาก การอ้างอิง หากท่านไม่ต้องการที่จะตกลงยินยอมตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้หรือนโยบาย ความเป็นส่วนตัว ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ได้

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศ หรือถิ่นที่อยู่ของผู้ใช้ โดยการใช้บริการเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้แสดงและรับรองว่าท่านมีอายุบรรลุ นิติภาวะสามารถที่จะทำสัญญาผูกมัดกับบริษัทและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ เข้าใช้บริการ ที่กล่าวมาทุกประการ หากท่านไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ทุกประการ ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ได้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

เราอาจแก้ไขและปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่เราโพสต์ และมีผลกับทุกการเข้าถึง และใช้บริการเว็บไซต์นับแต่นั้น การยังคงใช้เว็บไซต์ของท่านหลังจากการโพสต์เงื่อนไขการใช้ บริการฉบับแก้ไขหมายความว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามการเปลี่ยนแปลงนั้น เราคาดหวัง ให้ท่านเข้ามาตรวจดูหน้าเพจนี้เป็นครั้งคราว เพื่อท่านจะได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลผูกมัดกับท่าน

การเข้าถึงเว็บไซต์และความปลอดภัยของบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการหรือข้อมูลเนื้อหาใด ที่เราให้บนเว็บไซต์นี้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบ หากเว็บไซต์ส่วนใดหรือทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใดหรือช่วงเวลาใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม บางครั้ง เราอาจจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้ง เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับ การเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านทั้งหมด

เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือทรัพยากรบางอย่างที่มีให้ เราอาจขอให้ท่านให้รายละเอียดเกี่ยวกับ การลงทะเบียนบางอย่างหรือข้อมูลอื่น ถือเป็นเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ที่ข้อมูล ทุกอย่างที่ท่านให้บนเว็บไซต์จะต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ท่านตกลงยินยอมว่าข้อมูล ทุกอย่างที่ท่านให้เราผ่านทางเว็บไซต์หรือทางอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ การใช้คุณสมบัติ แบบโต้ตอบใด ๆ บนเว็บไซต์นั้น อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และท่านยินยอมให้เรา กระทำการทุกอย่างเกี่ยวกับข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หากท่านเลือก (หรือได้รับการจัดเตรียมให้) ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนอื่นใดเป็น ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเรา ท่านจะต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นใด ท่านยังรับทราบด้วยว่าบัญชีของท่าน เป็นข้อมูลส่วนตัวของท่านและตกลงที่จะไม่ให้บุคคลอื่นใดเข้าถึงเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลรักษาความปลอดภัยอย่างอื่นของท่าน ท่านตกลงที่จะแจ้งเรื่อง การเข้าถึงหรือใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัย อื่นใดให้เราทราบโดยทันที ท่านยังตกลงที่จะดูให้แน่ใจด้วยว่าท่านได้ออกจากบัญชีของท่าน ตอนจบแต่ละเซสชั่นแล้ว ท่านควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาเข้าถึงบัญชีของท่านจาก คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือที่ใช้ร่วมกัน เพื่อคนอื่นจะไม่สามารถดูหรือบันทึกรหัสผ่านหรือข้อมูล ส่วนตัวอย่างอื่นของท่านได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์และเนื้อหา คุณสมบัติ และฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดในเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ข้อความ ป้ายแสดง รูปภาพ วิดีโอ วิดีโอและเสียง และรูปแบบ การเลือก และการจัดเตรียมของสิ่งเหล่านั้น) ผู้อนุญาตหรือผู้จัดทำข้อมูลเนื้อหา ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองโดยสหรัฐอเมริกาและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ

เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้อนุญาตให้ท่านใช้บริการเว็บไซต์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ของท่านเท่านั้น ท่านต้องไม่ผลิตใหม่ แจกจ่าย แก้ไข ดัดแปลง แสดงต่อสาธารณชน ดำเนินการ ในที่สาธารณะ ตีพิมพ์ซ้ำ ดาวน์โหลด จัดเก็บ หรือส่งต่อข้อมูลเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์ของท่านอาจจัดเก็บสำเนาของข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวใน RAM ชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงและดูข้อมูลเนื้อหาเหล่านั้นของท่าน
 • ท่านสามารถจัดเก็บไฟล์ที่ถูกเก็บอัตโนมัติโดยเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อ จุดประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงผลได้
 • ท่านสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดสำเนาของหน้าเว็บไซต์ในจำนวนหน้าตามที่ สมควรได้หนึ่งชุดเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการผลิตใหม่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย
 • หากเรามีโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มือถือ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ให้ ดาวน์โหลด ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ของท่านได้หนึ่งชุด เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านจะต้องตกลงยินยอมตามข้อผูกมัดของ ข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิของ ผู้ใช้ขั้นปลายของเราสำหรับโปรแกรมดังกล่าว
 • หากเรามีคุณสมบัติเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์พร้อมเนื้อหาบางอย่างให้ท่าน ท่านสามารถกระทำการตามที่คุณสมบัตินั้น ๆ เปิดการใช้งานให้ได้

ท่านจะต้องไม่

 • แก้ไขสำเนาของข้อมูลเนื้อหาใดจากเว็บไซต์
 • ใช้ภาพประกอบ ภาพถ่าย ลำดับวิดีโอหรือเสียง หรือกราฟิคใดแยกจากข้อความประกอบ
 • ลบหรือปรับเปลี่ยนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศแจ้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ อื่นใดจากสำเนาของข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์

หากท่านพิมพ์ ทำสำเนา แก้ไข ดาวน์โหลด หรือใช้อย่างอื่น หรือให้บุคคลอื่นใดเข้าถึง ส่วนใดของเว็บไซต์ในแบบที่เป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ สิทธิการใช้บริการเว็บไซต์ ของท่านจะสิ้นสุดลงโดยทันที และท่านต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาของเนื้อหาวัสดุใดที่ท่านได้ ทำไป ตามทางเลือกของเรา ไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในหรือต่อเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด บนเว็บไซต์ถูกส่งต่อไปยังท่าน และสิทธิ์ทุกประการที่ไม่ได้รับการยินยอมอย่างชัดแจ้งถือเป็นสิทธิ์ ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ใดที่เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง ถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้และอาจฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ

เครื่องหมายการค้า

ชื่อ โลโก้ รูปโลกและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ และ สิ่งบ่งชี้ทางการค้าอื่น ๆ ของ MONEYGRAM ที่บริษัทเป็นเจ้าของเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียน หรือไม่ได้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ และไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยที่ยังไม่ได้ รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน เครื่องหมายการค้าอื่น เครื่องหมาย บริการ ชื่อทางการค้า หรือสิ่งบ่งชี้ทางการค้าที่มีการอ้างอิงถึงบนเว็บไซต์อาจเป็นเจ้าของโดย บุคคลที่สามและสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงตัวตนเท่านั้น

การใช้ต้องห้าม

ท่านสามารถใช้เว็บไซต์เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องตาม เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เท่านั้น โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะ ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์

 • ในทางที่เป็นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับหรือกฎหมายสหรัฐ รัฐ ท้องถิ่น หรือระหว่าง ประเทศ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ กฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับการส่งออก ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ไปยังและจากสหรัฐหรือประเทศอื่น)
 • เพื่อจุดประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ สร้างความเสียหาย หรือพยายามที่จะ แสวงหาผลประโยชน์จากหรือสร้างความเสียหายแก่ผู้เยาว์ในทางหนึ่งทางใดโดย การเปิดเผยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เยาว์ ขอข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ หรืออื่น ๆ
 • ส่งต่อ หรือจัดหาการส่ง ข้อมูลเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายใด ๆ ซึ่งรวมถึง “เมลขยะ” “จดหมายลูกโซ่” หรือ “สแปม” หรือการชักชวนอื่นใด ทำนองเดียวกันนี้
 • ปลอมตัวหรือพยายามปลอมตัวเป็นบริษัท พนักงานบริษัท ผู้ใช้อื่น หรือบุคคลหรือ องค์กรอื่นใด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ โดยการใช้ที่อยู่อีเมลหรือชื่อ ที่แสดงหน้าจอซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น)
 • มีส่วนร่วมในการกระทำอื่นใดที่จำกัดหรือขัดขวางการใช้งานหรือความเพลิดเพลิน กับเว็บไซต์ของผู้อื่น หรือ ตามที่เราพิจารณาแล้วว่า อาจทำให้บริษัทหรือ ผู้ใช้เว็บไซต์เสียหายหรือทำให้เกิดความรับผิด

เพิ่มเติมแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ ท่านตกลงที่จะไม่

 • ใช้เว็บไซต์ในแบบที่อาจทำให้เว็บไซต์ปิดการใช้งาน ทำงานหนัก เกิดความเสียหาย หรือสมรรถนะลดลง หรือเข้าไปสอดแทรกการใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด ซึ่งรวมถึงความสามารถในการเข้าร่วมในกิจกรรมแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขา
 • ใช้โรบอท สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์ กระบวนการ หรือวิธีการแบบอัตโนมัติอื่นเพื่อ เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยจุดประสงค์หนึ่งจุดประสงค์ใด ซึ่งรวมถึงการเฝ้าติดตามหรือ ทำสำเนาข้อมูลเนื้อหาใดบนเว็บไซต์
 • ใช้กระบวนการแบบดำเนินการด้วยตนเองใด ๆ เพื่อเฝ้าติดตามหรือทำสำเนาข้อมูล เนื้อหาใดบนเว็บไซต์หรือด้วยจุดประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยที่ไม่ได้รับ ความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรามาก่อนล่วงหน้า
 • ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดที่เข้าไปสอดแทรกการทำงาน อย่างเหมาะสมของเว็บไซต์
 • นำไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือสิ่งอื่นที่เป็นการมุ่งร้าย หรือก่อกวนหรือ เป็นอันตรายในทางเทคโนโลยีเข้ามา
 • พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สอดแทรก ทำให้เสียหาย หรือรบกวนเว็บไซต์ ส่วนใด เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
 • โจมตีเว็บไซต์ด้วยการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (Denial-of-service attack) หรือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (Distributed denial-of-service attack)
 • หรือพยายามสอดแทรกการทำงานอย่างเหมาะสมของเว็บไซต์

ผลงานของผู้ใช้

เว็บไซต์อาจมีโปรแกรมแชทหรือส่งข้อความ สื่อสังคมออนไลน์ ฟอรั่ม กระดานข่าว และ คุณสมบัติเชิงโต้ตอบแบบอื่น ๆ (รวมเรียก "การบริการแบบโต้ตอบ") ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถ โพสต์ ยื่นส่ง ลง แสดง หรือส่งต่อ (ซึ่งต่อไปจะเรียก "โพสต์") เนื้อหาหรือข้อมูลให้ผู้ใช้คนอื่น หรือบุคคลอื่น (รวมเรียก "ผลงานของผู้ใช้แบบเปิดเผยต่อสาธารณะได้") บนหรือผ่านทาง เว็บไซต์ได้ ในทำนองเดียวกัน เว็บไซต์อาจมี รับเอา และใช้ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในนั้น) และโปรแกรมวัด / วิเคราะห์ผู้ใช้ (รวมเรียก “ผลงานของผู้ใช้ แบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ”) ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถยื่นส่งข้อมูลที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่ออำนวย ความสะดวกในการทำธุรกรรมและปรับปรุงการบริการของเราให้แก่บริษัทได้  ผลงานของผู้ใช้แบบ เปิดเผยต่อสาธารณะได้และผลงานของผู้ใช้แบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนั้น รวมเรียก “ผลงานของผู้ใช้

ผลงานของผู้ใช้แบบเปิดเผยต่อสาธารณะได้ใดที่ท่านโพสต์ไปยังเว็บไซต์จะถือว่าไม่ใช่ ข้อมูลลับและไม่มีกรรมสิทธิ์  โดยการแสดงผลงานของผู้ใช้แบบเปิดเผยต่อสาธารณะได้ใดไว้บน เว็บไซต์ ท่านได้ให้สิทธิเราและบริษัทในเครือ ตัวแทน และผู้ให้บริการของเรา และผู้ได้รับอนุญาต และผู้สืบทอดของเราและของบริษัทในเครือ ตัวแทน และผู้ให้บริการของเรา ในการใช้ ผลิตใหม่ แก้ไข ดำเนินการ แสดง แจกจ่าย หรือเปิดเผยข้อมูลเนื้อหาใดนั้นต่อบุคคลที่สาม เพื่อจุดประสงค์หนึ่งจุดประสงค์ใด/ตามการตั้งค่าบัญชีของท่าน

ท่านรับรองและรับประกันว่า

 • ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทุกประการในและต่อผลงานของผู้ใช้แบบเปิดเผยต่อสาธารณะได้ของท่านและมีสิทธิที่จะให้การอนุญาตดังกล่าวแก่เราและบริษัท ในเครือ ตัวแทน และผู้ให้บริการของเรา และผู้ได้รับอนุญาตและผู้สืบทอดของเราและของบริษัทในเครือ ตัวแทน และผู้ให้บริการของเรา
 • ผลงานของผู้ใช้ของท่านทั้งหมดสอดคล้องตามและจะสอดคล้องตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้

ท่านเข้าใจและรับทราบว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผลงานของผู้ใช้ใดที่ท่านได้ยื่นส่ง หรือเผยแพร่ไป และท่าน ไม่ใช่บริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหานั้นทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเชื่อถือได้ ความถูกต้อง และความเหมาะสม

 เราไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ หรือรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้อง ของผลงานของผู้ใช้ใดที่โพสต์โดยท่านหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์อื่นใด

เรามีสิทธิที่จะ

 • ลบหรือปฎิเสธการโพสต์ผลงานของผู้ใช้แบบเปิดเผยต่อสาธารณะใดได้ด้วยเหตุผลประการหนึ่งประการใดหรือโดยไม่มีเหตุผล ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับผลงานของผู้ใช้ใด ๆ ที่เราคิดว่าจำเป็นหรือเหมาะสม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึง หากเราเชื่อว่าผลงานของผู้ใช้นั้น ฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงมาตรฐานของเนื้อหา ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาใดหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือองค์กรใด คุกคามความปลอดภัย ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือสาธารณชน หรืออาจสร้างความรับผิดให้ บริษัทได้
 • เปิดเผยตัวตนของท่านหรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับท่านแก่บุคคลที่สามใดที่อ้างว่า ข้อมูลเนื้อหาที่ท่านโพสต์นั้นละเมิดสิทธิ์ของพวกเขา ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ของพวกเขาหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของพวกเขา
 • ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การส่งต่อไปยัง การบังคับใช้กฎหมาย สำหรับการใช้บริการเว็บไซต์ใดที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือ ไม่ได้รับอนุญาต 
 • ยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงของท่านไปยังทั้งเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ด้วย เหตุผลประการหนึ่งประการใดหรือโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ การฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ใด ๆ
 • ปิดการใช้งานชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือวิธีระบุตัวตนอื่นใด ไม่ว่าที่เลือกโดยตัวท่านเอง หรือเราจัดเตรียมให้ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุผล ประการหนึ่งประการใดหรือโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งรวมถึงกรณีที่ ตามความเห็นของเรา แล้ว ท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดใดของเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้

โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะสิทธิดังกล่าวข้างต้น เรามีสิทธิที่จะให้ความร่วมมือกับผู้มีอำนาจ บังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลใด ๆ ที่ร้องขอหรือสั่งให้เราเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลอื่นของใคร ก็ตามที่โพสต์ข้อมูลเนื้อหาใดบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ ท่านยกเว้นความรับผิดและสละสิทธิ การเรียกร้องใดที่ เป็นผลมาจากการดำเนินการใดโดยคณะดังกล่าวข้างต้นในระหว่างหรือที่ เป็นผลมาจากการสืบสวนและจากการดำเนินการใดซึ่งเป็นผลตามมาจากการสืบสวนโดยคณะ ดังกล่าวหรือผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ให้บริษัทและบริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ได้รับอนุญาต และผู้ให้บริการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดได้ก่อนที่จะมีการโพสต์ขึ้นบน เว็บไซต์ และไม่สามารถรับรองได้ว่าจะลบข้อมูลเนื้อหาที่จะสร้างความไม่พอใจได้ทันทีที่ถูกโพสต์ ขึ้นไป เพราะฉะนั้น เราจึงถือว่าไม่มีความรับผิดสำหรับการกระทำหรือไม่กระทำใด ๆ เกี่ยวกับ การส่งต่อ การสื่อสาร หรือเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใด ๆ เราไม่มีความรับผิดหรือ ความรับผิดชอบต่อใครสำหรับการดำเนินหรือไม่ดำเนินกิจกรรมที่อธิบายในส่วนนี้

มาตรฐานของเนื้อหา

มาตรฐานของเนื้อหาต่อไปนี้ใช้กับผลงานของผู้ใช้แบบเปิดเผยต่อสาธารณะใดทั้งหมดและการใช้การบริการแบบโต้ตอบ และกับผลงานของผู้ใช้แบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะใดทั้งหมด (หากมี)  ผลงานของผู้ใช้ทุกส่วนต้องสอดคล้องตามกฎข้อบังคับและกฎหมายสหรัฐ รัฐ ท้องถิ่น และระหว่างประเทศ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ผลงานของผู้ใช้จะต้องไม่

 • มีข้อมูลเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท น่ารังเกียจ หยาบคาย กล่าวร้าย ก้าวร้าว ก่อความรำคาญ รุนแรง มีเจตนาร้าย ยั่วโทสะ หรือสร้างความไม่พอใจ
 • ส่งเสริมเนื้อหาลามกอนาจาร ความรุนแรง หรือแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ คนพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
 • ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ์แบบอื่น ๆ ของบุคคลอื่นใด
 • ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว) ของผู้อื่นหรือมีข้อมูลเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใด ๆ ภายใต้กฎข้อบังคับหรือกฎหมายที่บังคับใช้ หรือที่อาจขัดแย้งกับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา
 • มีแนวโน้มที่จะหลอกหลวงบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 • ส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆ หรือสนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือให้เกิด การกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ
 • ทำให้เกิดความรำคาญ ความอึดอัด หรือความกังวลโดยไม่จำเป็น หรือมีแนวโน้ม ที่จะทำให้บุคคลอื่นใดไม่พอใจ อับอาย ตื่นกลัว หรือรำคาญ
 • ปลอมเป็นบุคคลใด หรือบิดเบือนตัวตนหรือความผูกพันของท่านกับบุคคล หรือองค์กรใด
 • ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการค้าหรือการขาย เช่น การประกวด การชิงโชค และการส่งเสริมการขาย การค้า หรือการโฆษณาแบบอื่น ๆ
 • ทำให้เข้าใจว่าเนื้อหานั้นมาจากหรือได้รับการรับรองโดยเราหรือบุคคลหรือองค์กร อื่นใด หากไม่จริง

ความเชื่อมั่นในข้อมูลที่โพสต์

ข้อมูลที่แสดงบนหรือผ่านทางเว็บไซต์มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลนี้ ความเชื่อมั่นใดใน ข้อมูลนั้นถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงเอง เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกประการที่เกิดขึ้น จากความเชื่อมั่นในข้อมูลเนื้อหานั้นของท่านหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์อื่นใด หรือผู้ใดก็ตามที่อาจ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ของข้อมูลนั้น

เว็บไซต์อาจมีเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดย ผู้ใช้รายอื่น บล็อกเกอร์ และผู้อนุญาต ผู้ร่วมอยู่ในองค์กร ผู้รวบรวมเนื้อหา และ/หรือผู้ให้บริการ สร้างรายงานซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ทุกข้อความและ/หรือความคิดเห็นที่กล่าวในข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้ และทุกบทความและคำตอบของคำถามและเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของบุคคลหรือองค์กรที่จัดทำข้อมูลเนื้อหา เหล่านั้นขึ้นแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความคิดเห็น ของบริษัท เราไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้อง ของข้อมูลเนื้อหาที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามใด ๆ

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ และความแตกต่างของฟังก์ชั่นการทำงาน

เราอาจอัพเดทเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว แต่เนื้อหาดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ ครบถ้วนหรือทันสมัย ทำนองเดียวกัน ฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัด เฉพาะ วิธีการเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ที่ออนไลน์ หรือเคลื่อนที่หรือโดยทาง โปรแกรมมือถือ) ก็อาจแตกต่างกันไปตามแต่วิธีการเข้าถึงหรือใช้งานดังกล่าว  ข้อมูลเนื้อหาใดบน เว็บไซต์อาจล้าสมัยในช่วงเวลานั้น ๆ และเราไม่มีหน้าที่ผูกมัดในการที่จะต้องอัพเดทข้อมูลเนื้อหา ดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเข้าเว็บไซต์ของท่าน

ข้อมูลทุกอย่างที่เราจัดเก็บบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งมี แสดงอยู่บนหน้าเว็บหลักของเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้เว็บไซต์ ท่านยินยอมให้เรากระทำการ ทุกอย่างเกี่ยวกับข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการทำธุรกรรม

การทำธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ทุกครั้งหรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ สำหรับการบริการที่เกิดขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์หรือเป็นผลมาจากการเข้าเว็บไซต์ของท่านนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่บังคับใช้กับการทำธุรกรรมนั้น ๆ ของท่าน ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งในที่นี้จากการอ้างอิง

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์และคุณสมบัติเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์

ท่านอาจเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บหลักของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องทำเช่นนั้นในแบบ ที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือหาผลประโยชน์จากมัน แต่ท่านจะต้องไม่สร้างลิงก์ในแบบที่ชี้นัยถึงรูปแบบของการสมาคม การอนุมัติ หรือการรับรอง ในส่วนของเราใด ๆ โดยปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดแจ้งจากเรา

เว็บไซต์อาจมีคุณสมบัติเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้ท่านสามารถ

 • เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของท่านเองหรือของบุคคลที่สามบางรายไปยังเนื้อหา บางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา
 • ส่งอีเมลหรือการติดต่อสื่อสารรูปแบบอื่นที่มีเนื้อหาบางอย่าง หรือเชื่อมโยงไปยัง เนื้อหาบางอย่าง บนเว็บไซต์
 • ทำให้เนื้อหาบนเว็บไซต์ส่วนที่จำกัดไว้ถูกแสดงขึ้นมาหรือดูเหมือนจะถูกแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของท่านเองหรือของบุคคลที่สามบางราย

ท่านสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้เฉพาะตามที่เราจัดเตรียมให้ และเฉพาะเกี่ยวกับเนื้อหา ที่ถูกแสดงหรือสอดคล้องตามข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เรากำหนดให้เกี่ยวกับคุณสมบัตินั้น ๆ ภายใต้เรื่องที่กล่าวมานั้น ท่านจะต้องไม่

 • สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ใดที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ
 • ทำให้เว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ถูกแสดงขึ้นมา หรือดูเหมือนจะถูกแสดง เช่น โดยการทำการเชื่อมโยงแบบมีกรอบ (Framing) การเชื่อมโยงแบบลึก (Deep Linking) หรือการเชื่อมโยงแบบอินไลน์ (In-line Linking) บนเว็บไซต์อื่นใด
 • เชื่อมไปยังส่วนอื่นของเว็บไซต์นอกเหนือจากหน้าเว็บหลัก
 • หรือกระทำการใดเกี่ยวกับข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้

ท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการทำให้การเชื่อมโยงแบบ Framing หรือ Linking ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดยุติโดยทันที เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตให้ทำการเชื่อมโยง ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราสามารถปิดการใช้งานคุณสมบัติเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ใดทั้งหมดและลิงก์ใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเรา

ลิงก์จากเว็บไซต์

หากเว็บไซต์มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และทรัพยากรอื่นที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ซึ่งรวมถึงลิงก์ที่มีอยู่ในโฆษณา รวมทั้งแบนเนอร์ โฆษณาและลิงก์สปอนเซอร์ เราไม่มีการควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือทรัพยากรเหล่านั้น และเรา ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านั้น หรือในความสูญเสียหรือความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นจาก การใช้เนื้อหาเหล่านั้นของท่าน หากท่านตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ใดของบุคคลที่สามที่ เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ การทำเช่นนั้นถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงเองทั้งหมดและอยู่ภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับเว็บไซต์นั้น ๆ

ข้อความปฏิเสธการรับประกัน

ท่านเข้าใจว่าเราไม่สามารถและไม่รับรองหรือรับประกันได้ว่าไฟล์ที่มีไว้ให้ดาวน์โหลดจาก อินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์นั้นจะไม่มีไวรัสหรือรหัสทำลายแบบอื่น ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบใน การดำเนินขั้นตอนและทำการตรวจสอบอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของท่าน ในการป้องกันไวรัสและความถูกต้องของการรับและแสดงผลข้อมูล และในการดูแลรักษาวิธีการ ภายนอกเว็บไซต์สำหรับการกู้ข้อมูลใด ๆ ที่สูญหาย เราจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (Distributed denail-of-service attack) ไวรัส หรือเทคโนโลยีก่อกวนหรือมุ่งร้ายอื่น ๆ ที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือวัสดุอุปกรณ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของท่านติดเชื้อด้วยสาเหตุจาก การใช้เว็บไซต์หรือการบริการหรือสิ่งใดที่ได้รับมาผ่านทางเว็บไซต์หรือด้วยการดาวน์โหลดข้อมูล เนื้อหาใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ หรือบนเว็บไซต์ใดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา

การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน เนื้อหาในเว็บไซต์ และการบริการและสิ่งใดที่ได้รับมาผ่าน ทางเว็บไซต์ ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงเอง เว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ และการบริการหรือ สิ่งของใดที่ได้มาผ่านทางเว็บไซต์จะได้รับการจัดหามาให้ "ตามสภาพจริง" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งบริษัทและบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของเว็บไซต์ โดยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ ที่กล่าวข้างต้น ทั้งบริษัทและใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ให้การรับรองหรือรับประกันว่า เว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือการบริการหรือสิ่งของใดที่ได้รับมาผ่านทางเว็บไซต์จะถูกต้อง เชื่อถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาด หรือต่อเนื่อง ว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข ว่าเว็บไซต์หรือ เซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีเว็บไซต์และเนื้อหาอยู่จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่ก่อกวนหรือเป็นอันตรายอื่น ๆ หรือว่าเว็บไซต์หรือการบริการหรือสิ่งของใดที่ได้มาผ่านทางเว็บไซต์จะตรงตาม ความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน

ฉะนั้น บริษัทจึงขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันเกี่ยวกับการสามารถนำไปใช้ ค้าขายได้ การไม่ละเมิด และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้ กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท บริษัทในเครือ ตัวแทนหรือผู้อนุญาตของพวกเขา ผู้ให้บริการ พนักงาน ตัวแทน เจ้าหน้าที่ หรือผู้อำนวยการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใด อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ท่านได้ใช้ หรือไม่สามารถใช้ เว็บไซต์ เว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาใดบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น หรือการบริการหรือสิ่งของใดที่ได้มาผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น ซึ่งรวมถึง ความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ที่พิเศษเฉพาะ ที่มิได้ตั้งใจ ที่เป็นผลตามมา หรือเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ การบาดเจ็บส่วนบุคคล การบาดเจ็บและความทุกข์ทรมาน ความตึงเครียดทางอารมณ์ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจหรือเงินเก็บที่ คาดการณ์ไว้ การสูญเสียประโยชน์ในการใช้งาน การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียข้อมูล และไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึง ความประมาทเลินเล่อ) การละเมิด สัญญา หรือ กระทำการอื่น แม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะไม่มีผลต่อความรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดภายใต้ กฎหมายที่บังคับใช้

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้อนุญาต และผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้จัดส่ง และผู้สืบทอดของบริษัทและบริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้อนุญาตและผู้ให้บริการ ในการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย การตัดสิน รางวัล ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม (รวมทั้งค่าทนายความตามความเหมาะสม) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้ บริการเหล่านี้ของท่านหรือการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลงาน ของผู้ใช้ การใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ การบริการ และผลิตภัณฑ์ใดนอกเหนือจากที่ได้อนุญาตไว้ อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ หรือการใช้ข้อมูลใดที่ได้มาจากเว็บไซต์

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ทุกเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์และเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดที่เกิด แต่การนั้นหรือเกี่ยวกับการนั้น (ในแต่ละกรณี รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่เกี่ยวกับ สัญญา) จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายภายในของรัฐเท็กซัสโดยไม่มีผลต่อบทบัญญัติหรือ หลักการเลือกใช้กฎหมายหรือขัดกันแห่งกฎหมาย (ไม่ว่าจะของเขตอำนาจศาลรัฐเท็กซัสหรือ เขตอำนาจศาลอื่นใด)

การฟ้องร้องคดี การดำเนินคดี หรือการพิจารณาคดีใดที่เป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขการใช้บริการหรือเว็บไซต์จะต้องยื่นฟ้องกันเฉพาะในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา หรือศาลของรัฐเท็กซัสในทุกคดีที่เกิดขึ้นในเมืองดัลลัสและเทศมณฑลดัลลัส ท่านสละสิทธิ์ การคัดค้านใดทั้งหมดต่อการใช้สิทธิอำนาจเหนือท่านโดยศาลดังกล่าวและสถานที่ในศาลดังกล่าว

การสละสิทธิ์และการเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

การสละสิทธิ์โดยบริษัทของข้อตกลงและเงื่อนไขใดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ เหล่านี้นั้นจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมจากนั้นหรือต่อเนื่องของข้อตกลงหรือเงื่อนไข ดังกล่าวหรือการสละสิทธิ์ของข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่นใด และการที่บริษัทไม่บังคับใช้ตามสิทธิหรือข้อกำหนดภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้จะไม่ถือ เป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

หากข้อกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ได้รับการวินิจฉัยจากศาล หรือศาลอื่นที่มีอำนาจแล้วว่าเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมิอาจบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผล ประการหนึ่งประการใด จะถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวได้ถูกตัดออกไปหรือจำกัดอยู่ที่ขอบเขตสูงสุด โดยที่ข้อกำหนดอื่น ๆ ของเงื่อนไขการใช้บริการจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ

เงื่อนไขการใช้บริการนี้ถือเป็นข้อตกลงเดียวและเบ็ดเสร็จระหว่างท่านและ MoneyGram เกี่ยวกับเว็บไซต์และใช้แทนความเข้าใจร่วมกัน ข้อตกลง การรับรอง และการรับประกันก่อนหน้า ที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ทั้งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและพูดปากเปล่า เกี่ยวกับ เว็บไซต์

ข้อคิดเห็นและข้อกังวลของท่าน

เว็บไซต์ดำเนินการโดย MoneyGram Payment Systems, Inc., 2828 N. Harwood Street, Dallas, Texas 75201 ท่านสามารถส่งคำติชม ข้อคิดเห็น การร้องขอการสนับสนุน ทางเทคนิค และการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ถึงเราโดยตรงได้ตามวิธีการที่แสดง อยู่บนหน้าเว็บหลักของเว็บไซต์ของเรา