Mga Kondisyon ng Paggamit

Huling Binago: Pebrero 1, 2017

Pagtanggap sa mga Kondisyon ng Paggamit

Ang mga kondisyong ito sa paggamit ay pinagkasunduan ng at pagitan ninyo at ng MoneyGram Payment Services, Inc. ("Kompanya", "namin" o "kami"). Ang sumusunod na mga kondisyon, kasama ang anumang mga dokumento na ininkorpora sa pamamagitan ng pagsasangguni (sama-sama, "Mga Kondisyon ng Paggamit" ang mga ito), ay namamahala sa inyong akses sa at paggamit ng moneygram.com, kasama ang anumang nilalaman, gamit at mga serbisyo na inalok sa o sa pamamagitan ng mga domain, subdomain, sub-direktoryo, walang kinalaman ang inyong paraan ng pag-akses at paggamit (maging online o mobile, kasama ang pinadaan sa mobile application) (sama-sama ang "Mga Site"), maging bilang isang panauhin o nakarehistrong gumagamit.

Pakibasang mabuti ang mga Kondisyon ng Paggamit bago ninyo simulang gamitin ang mga Site. Sa paggamit ng mga Site, tinatanggap at sumasang-ayon kayo na bigkisin ng at tumalima sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito at ang aming Pahayag ng Pagkapribado, na matatagpuan sa bawat tahanangpahina ng aming mga Site at ininkorpora dito sa pagsasangguni. Kung hindi ninyo gustong sumang-ayon sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito o ang Pahayag ng Pagkapribado, hindi ninyo dapat iakses o gamitin ang mga Site.

Ang mga Site ay inaalok at magagamit ng mga gumagamit na may hindi bababa sa 18 taong gulang, o ang edad ng mayorya sa kanilang bansa o lugar na tinitirhan. Sa paggamit ng mga Site, kinakatawanan at ginagarantiyahan ninyo na kayo ay nasa legal na edad upang bumuo ng isang nagbibigkis na kontrata sa Kompanya at nakatutugon sa lahat ng mga nabanggit na kinakailangan sa pagiging karapat-dapat. Kung hindi kayo nakatutugon sa lahat ng mga kinakailangan na ito, hindi ninyo dapat iakses o gamitin ang mga Site.

Mga Pagbabago sa mga Kondisyon ng Paggamit

Maaari naming rebisahin at isapanahon ang mga Kondisyon ng Paggamit na ito sa pana-panahon sang-ayon sa aming tanging pagpapasiya. Lahat ng mga pagbabago ay epektibo kaagad kapag ipinaskil namin sila, at ilalapat sa lahat ng pag-akses sa at paggamit ng mga Site pagkatapos nito. Ang inyong nagpapatuloy na paggamit ng mga Site kasunod ng pagpapaskil ng mga narebisang Kondisyon ng Paggamit ay nangangahulugang tinatanggap at sumasang-ayon kayo sa mga pagbabago. Kayo ay inaasahan na tingnan ang pahinang sa pana-panahon upang alam ninyo ang anumang mga pagbabago, yamang sila ay nagbibigkis sa inyo.

Pag-akses ng mga Site at Seguridad ng Account

Inilalaan namin ang karapatan na iurong o susugan ang mga Site, at anumang serbisyo o materyal na ibinigay namin sa mga site, sang-ayon sa aming tanging pagpapasiya nang walang abiso. Hindi kami mananagot kung sa anumang dahilan lahat o anumang bahagi ng mga Site ay hindi magagamit sa anumang panahon o anumang yugto. Sa pana-panahon, maaari naming higpitan ang akses sa ilang mga bahagi ng mga Site, o ang buong mga Site, sa mga gumagamit, kasama ang mga nakarehistrong gumagamit. Kayo ang may pananagutan sa paggawa ng lahat ng mga kaaayusan na kinakailangan para kayo magkaroon ng akses sa mga Site.

Upang iakses ang mga Site o ilan sa mga mapagkukunan na iniaalok nito, maaaring hilingan kayo na magbigay ng mga tiyak na detalye ng rehistrasyon o ibang impormasyon. Ito ay isang kondisyon ng inyong paggamit ng mga Site na ang lahat ng impormasyon na ibibigay ninyo sa mga Site ay wasto, kasalukuyan at kumpleto. Sumasang-ayon kayo na ang lahat ng impormasyon na ibibigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng mga Site o hindi, kasama ngunit hindi limitado sa paggamit ng mga anumang interaktibong katangian sa mga Site, ay pinamamahalaan ng aming Pahayag ng Pagkapribado, at inaayunan ninyo ang lahat ng mga pagkilos na gagawin namin may kinalaman sa inyong impormasyon na kaayon ng aming Pahayag ng Pagkapribado.

Kung pinili ninyo, o binigyan kayo, ng isang user name, password o anumang piraso ng impormasyon bilang bahagi ng aming mga pamamaraang pangseguridad, dapat ninyong tratuhin ang gayong impormasyon bilang kompidensiyal, at dapat hindi ninyo isisiwalat sa sinumang ibang tao o entidad. Kinikilala ninyo rin na ang inyong account ay personal sa inyo at sumasang-ayon kayo na hindi ibigay sa sinumang ibang tao ang akses sa mga Site o mga bahagi nito gamit ang inyong user name, password o ibang impormasyong panseguridad. Sumasang-ayon kayo na abisuhan kami kaagad sa anumang walang pahintulot na akses sa o paggamit ng inyong user name o password o anumang ibang paglabag ng seguridad. Sumasang-ayon rin kayo na tiyakin na lalabas kayo mula sa inyong account sa dulo ng bawat sesyon. Dapat mag-ingat kayo kapag inaakses ang inyong account mula sa isang pampubliko o ibinahaging kompyuter upang ang iba ay hindi kayang tingnan o irekord ang inyong password o ibang personal na impormasyon.

Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian

Ang mga Site at ang buong mga nilalaman nito, katangian at gamit (kasama ngunit hindi limitado sa lahat ng impormasyon, software, teksto, mga display, imahen, bidyo at audio, at ang disenyo, pinili at kaayusan ng mga ito), ay pag-aari ng Kompanya, mga nagbibigay ng lisensiya nito o ibang tagapagkaloob ng katulad na materyal at pinoprotektahan ng Estados Unidos at internasyonal na karapatang-ari, tatak-pangkalakal, patente, sekreto sa kalakal at ibang mga batas sa intelektwal na ari-arian o mga karapatan sa ari-arian.

Pinahihintulutan kayo ng mga Kondisyon ng Paggamit na ito na gamitin ang mga Site para sa inyong personal na paggamit lamang. Dapat hindi ninyo ireprodyus, mamahagi, baguhin, lumikha ng mga gawang galing dito, ipakita sa publiko, itanghal sa publiko, muling ilathala, idownload, itago o itransmit ang anuman sa materyal na nasa aming mga Site, malibang katulad ng sumusunod:

 • Ang inyong kompyuter ay maaaring pansamantalang magtago ng mga kopya ng katulad na mga materyal sa RAM sa pagkakataong inakses at tiningnan ang mga materyal na iyon..
 • Maaari kayong magtago ng mga file na awtomatikong naicache ng inyong web browser para sa mga layunin ng pagpapahusay ng display.
 • Maaari ninyong iprint o idowlnload ang isang kopya ng isang makatwirang bilang ng mga pahina ng mga Site para sa inyong personal na paggamit at hindi para sa karagdagang reproduksiyon, publikasyon o distribusyon.
 • Kung magbibigay kami ng desktop, mobile o ibang mga aplikasyon para idownload, maaari ninyong idownload ang isang kopya sa inyong aparatong kompyuter o mobile para lamang sa inyong personal na paggamit, sa kondisyon na sumasang-ayon kayo na bigkisin ng aming kasunduan ukol sa lisensiya ng gumagamit para sa mga gayong aplikasyon.
 • Kung magbibigay kami ng mga katangian ng social media sa tiyak na nilalaman, maaari kayong gumawa ng aksiyon katulad ng pinangyayari ng gayong mga katangian.

Hindi ninyo dapat:

 • Baguhin ang mga kopya ng anumang mga materyal mula sa mga Site.
 • Gumamit ng anumang mga ilustrasyon, larawan, bidyo o audio na sequence o anumang grapiko nang hiwalay sa kasamang teksto.
 • Alisin o palitan ang anumang mga abiso ukol sa mga karapatan sa karapatang-ari, tatak-pangkalakal o ibang ari-arian mula sa mga kopya ng mga materyal sa mga Site.

Kung magpriprint, kokopya, magbabago, magdadownload o sa ibang pagkakataon gumamit o magbigay kayo sa sinumang ibang tao ng akses sa anumang bahagi ng mga Site na paglabag sa mga Kondisyon ng Paggamit, ang inyong karapatan na gamitin ang mga Site ay kaagad na matatapos at dapat ninyong, alinsunod sa aming opsiyon, ibalik o sirain ang anumang mga kopya ng mga materyal na inyong ginawa. Walang karapatan, titulo o interes sa o sa mga Site o anumang nilalaman sa mga Site ang inilipat sa inyo, at lahat ng mga karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob ay inilaan ng Kompanya. Anumang paggamit ng mga Site na hindi hayagang pinahintulutan ng mga Kondisyon ng Paggamit na ito ay isang paglabag sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito at maaring lumabag sa karapatang-ari, tatak-pangkalakal at ibang mga batas.

Mga tatak-pangkalakal

Ang pangalan, logo, disenyo at kaugnay na mga tatak-pangkalakal ng Globe, mga ngalang-pangkalakal, mga tatak ng serbisyo, at ibang mga palatandaang pangkalakal na pag-aari ng Kompanya ay mga tatak na nakarehistro o hindi nakarehistro sa Estados Unidos at ibang mga bansa, at hindi maaaring gamitin nang walang patiunang pagsang-ayon nang nakasulat ng Kompanya. Ang ibang mga tatak-pangkalakal, tatak sa serbisyo, ngalang pangkalakal, o palatandaan ng kalakal na sinangguni sa mga Site ay maaaring pagmamay-ari ng mga ikatlong partido at ginagamit lamang para sa mga layunin ng pagkilala.

Mga Ipinagbabawal na Paggamit

Maaari ninyong gamitin lamang ang mga Site para sa mga layuning alinsunod sa batas at sang-ayon sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito. Nang walang limitasyon, sumasang-ayon kayo na hindi gamitin ang mga Site:

 • Sa anumang paraan na lumalabag sa anumang mailalapat na batas o regulasyong pederal, estado, lokal o internasyonal (kasama, nang walang limitasyon, sa anumang mga batas may kinalaman sa pagluluwas ng data o software sa at mula sa Estados Unidos o ibang mga bansa).
 • Para sa layunin ng pananamantala, pananakit o pagtatangkang samantalahin o saktan ang mga menor-de-edad sa anumang paraan sa pamamagitan ng paglalantad sa kanila ng mga hindi angkop na nilalaman, paghiling ng personal na makikilalang impormasyon o iba.
 • Upang itransmit, o gawin ang pagpapadala ng, anumang materyal sa pag-aanunsiyo o promosyon, kasama ang anumang "junk mail", "chain letter" o "spam" o anumang ibang katulad na panghihingi.
 • Upang gayahin o tangkaing gayahin ang Kompanya, isang empleyado ng Kompanya, isa pang gumagamit o sinumang ibang gumagamit o entidad (kasama, nang walang limitasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng mga email address o screen name na kaugnay sa anumang mga binanggit).
 • Upang magsagawa ng anumang ibang asal na naghihigpit o nagbabawal sa paggamit o pagtatamasa ng sinuman ng mga Site, o, katulad ng tiniyak namin, ay maaring makapinsala sa Kompanya o mga gumagamit ng mga Site o ilantad sila sa pananagutan.

Karagdagan at walang limitasyon, sumasang-ayon kayong hindi:

 • Gamitin ang mga Site sa anumang paraan na maaaring alisan ng paggana, makapagpabigat, makasira, o makasama sa Site o manghimasok sa anumang paggamit ng ibang partido ng mga Site, kasama ang kanilang kakayahan na magsagawa ng mga gawain sa totoong oras sa pamamagitan ng mga Site.
 • Gumamit ng anumang robot, spider o ibang awtomatikong aparato, proseso o paraan upang iakses ang mga Site para sa anumang layunin, kasama ang pagmamanman o pangongopya ng anuman sa materyal sa mga Site.
 • Gumamit ng anumang manwal na proseso upang manmanan o kopyahin ang anuman sa materyal sa mga Site o para sa anumang ibang walang pahintulot na layunin nang wala ng aming patiunang nakasulat na pag-ayon.
 • Gumamit ng anumang aparato, software o rutina na nanghihimasok sa tamang paggana ng mga Site.
 • Magpakilala ng anumang mga virus, Trojan horse, worm, logic bomb o ibang materyal na malisyoso o teknolohikal na nakagagambala o mapanganib.
 • Tangkaing makamit ang walang pahintulot na akses sa, manghimasok sa, manira o gambalain ang anumang mga bahagi ng mga Site, ang (mga) server kung saan nakaimbak ang (mga) site, o anumang server, kompyuter o database na nakakonekta sa mga Site.
 • Atakehin ang mga Site sa pamamagitan ng isang atake upang itanggi ang serbisyo o isang ipinamahaging atake upang itanggi ang serbisyo.
 • Sa ibang pagkakataon tangkaing manghimasok sa tamang paggana ng mga Site.

Mga Kontribusyon ng Gumagamit

Ang mga Site ay maaaring magtampok ng mga aplikasyon sa chat o pagmemensahe, social media, forum, bulletin board at ibang interaktibong tampok (sama-sama, "Mga Interaktibong Serbisyo") na nagpapahintulot sa mga gumagamit na magpaskil, magsumite, maglathala, magpakita o magtransmit sa ibang mga gumagamit o ibang mga tao (na dito ay pagkatapos ay, "paskil") na nilalaman o mga materyal (sama-sama, "Mga Kontribusyon ng Gumagamit sa Publiko) sa o sa pamamagitan ng mga Site. Sa katulad na paraan, maaaring ang mga Site ay maaaring magtampok, tumanggap at gumamit ng personal na impormasyon ng profile (kasama ngunit hindi limitado sa mga card ng pagkakakilanlan, lisensiya ng drayber, pasaporte o ibang card ng pagkakakilanlan, kasama ang lahat ng nilalaman na nandoon) at ibang mga aplikasyon /analitiko (sama-sama, "Mga Kontribusyon ng Gumagamit na Hindi Publiko") na nagpapahintulot sa mga gumagamit na magsumite sa Kompanya ng impormasyon na kailangan namin upang padaliin ang mga transaksiyon at paghusayin ang aming serbisyo. Ang mga Kontribusyon ng Gumagamit sa Publiko at mga Kontribusyon ng Gumagamit na Hindi Publiko ay sama-sama na "Mga Kontribusyon ng Gumagamit".

Anumang Kontribusyon ng Gumagamit sa Publiko na ipapaskil ninyo sa Site ay maituturing na hindi kompidensiyal at hindi pagmamay-ari. Sa pagbibigay ng anumang Kontribusyon ng Gumagamit sa Publiko sa mga Site, ipinagkakaloob ninyo sa amin at sa aming mga kaanib, ahente at tagapagkaloob ng serbisyo, at bawat isa ng kanilang at aming nabigyan ng lisensiya, kahalili at tagapagmana ang karapatan na gamitin, ireprodyus, baguhin, itanghal, ipakita, ipamahagi at sa ibang pagkakataon isiwalat sa mga ikatlong partido anumang gayong materyal para sa anumang layunin/sang-ayon sa inyong mga account setting.

Kinakatawan at ginagarantiyahan ninyo na:

 • Pagmamay-ari ninyo o may kontrol kayo ng lahat ng mga karapatan sa at sa inyong mga Kontribusyon ng Gumagamit sa Publiko at may karapatan kayo na magkaloob ng lisensiya na ipinagkaloob sa itaas sa amin at sa aming mga kaanib, ahente at tagapagkaloob ng serbisyo at bawat isa ng kanilang at aming nabigyan ng lisensiya, kahalili at tagapagmana.
 • Lahat ng inyong mga Kontribusyon ng Gumagamit ay sumusunod at susunod sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito.

Nauunawaan at kinikilala ninyo na kayo ang may pananagutan para sa anumang mga Kontribusyon ng Gumagamit na inyong isusumite o ibabahagi, at kayo, hindi ang kompanya, ang may ganap na pananagutan para sa gayong nilalaman, kasama ang legalidad, pagkamaaasahan, katumpakan at pagiging angkop nito.

Wala kaming pananagutan sa anumang ikatlong partido, para sa nilalaman o pagkatumpak ng anumang mga Kontribusyon ng Gumagamit na ipinaskil ninyo o ng ibang gumagamit ng mga Site.

May karapatan kami na:

 • Tanggalin o tanggihan na ipaskil ang anumang mga Kontribusyon ng Gumagamit sa Publiko dahil sa anuman o walang dahilan sang-ayon sa aming tanging pagpapasiya.
 • Kumilos may kinalaman sa anumang Kontribusyon ng Gumagamit na sa tingin namin ay kinakailangan o angkop sang-ayon sa aming tanging pagpapasiya, kasama ang kung naniniwala kami na ang gayong Kontribusyon ng Gumagamit ay lumalabag sa mga Kondisyon ng Paggamit, kasama ang mga Pamantayan ng Nilalaman, nilalabag ang anumang intelektwal na ari-arian o ibang karapatan ng sinumang tao o entidad, nagbabanta sa personal na kaligtasan ng mga gumagamit ng mga Site o ang publiko o maaaring lumikha ng pananagutan sa Kompanya.
 • Isiwalat ang inyong pagkakakilanlan o ibang impormasyon tungkol sa inyo sa anumang ikatlong partido na nag-aangkin na ang materyal na ipinaskil ninyo ay lumalabag sa kanilang mga karapatan, kasama ang kanilang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o ang kanilang karapatan sa pagkapribado.
 • Gumawa ng angkop na legal na aksiyon, kasama ngunit walang limitasyon sa, pagsasangguni sa pagpapatupad ng batas, para sa anumang pinagsususpetsahang ilegal o walang pahintulot na paggamit ng mga Site.
 • Wakasan o isuspinde ang inyong akses sa lahat o bahagi ng mga Site para sa anumang o walang dahilan, kasama ngunit walang limitasyon sa, anumang paglabag sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito.
 • Alisan ng paggana ang anumang user name, password o ibang magbibigay ng pagkakakilanlan, maging pinili ninyo o ibinigay namin, sa anumang panahon sang-ayon sa aming tanging pagpapasiya dahil sa anumang o walang dahilan, kasama kung, sa aming opinyon, nilabag ninyo ang anumang probisyon ng mga Kondisyon ng Paggamit na ito.

Nang hindi nililimitahan ang mga nabanggit, may karapatan kami na ganap na makipagtulungan sa anumang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas o utos ng korte na humihiling o inuutusan kami na isiwalat ang pagkakakilanlan o ibang impormasyon ng sinuman na nagpapaskil ng anumang mga materyal sa o sa pamamagitan ng mga Site. IPINAPAUBAYA AT HINDI NINYO ILALAGAY SA KAPAHAMAKAN ANG KOMPANYA AT KANYANG MGA KAANIB, AHENTE, NABIGYAN NG LISENSIYA AT TAGAPAGKALOOB NG SERBISYO MULA SA ANUMANG PAGHAHABOL NA DULOT NG ANUMANG AKSIYON NA GINAWA NG ANUMAN SA MGA BINANGGIT NA PARTIDO SA PANAHON NG O BILANG RESULTA NG MGA IMBESTIGASYON NITO AT MULA SA ANUMANG AKSIYON NA GINAWA BILANG KINAHINATNAN NG MGA IMBESTIGASYON NG GAYONG MGA PARTIDO O AWTORIDAD SA PAGPAPATUPAD NG BATAS.

Gayunman, hindi namin maaaring repasuhin ang lahat ng materyal bago ito ipaskil sa mga Site, at maaaring hindi namin matiyak ang maagang pagtanggal sa hindi kanais-nais na materyal pagkatapos itong maipaskil. Kaya, wala kaming pananagutan para sa anumang aksiyon o kawalan ng aksiyon may kinalaman sa mga transmisyon, komunikasyon o nilalaman na ibinigay ng sinumang gumagamit o ikatlong partido. Wala kaming pananagutan sa sinuman para sa pagtatanghal o kawalan ng pagtatanghal ng mga gawain na inilarawan sa seksiyong ito.

Mga Pamantayan ng Nilalaman

Ang sumusunod na mga pamantayan ng nilalaman ay ilalapat sa anuman at lahat ng mga Kontribusyon ng Gumagamit sa Publiko at paggamit ng mga Interaktibong Serbisyo at, kung saan mailalapat, sa anuman at lahat ng mga Kontribusyon ng Gumagamit na Hindi Publiko. Dapat ang mga Kontribusyon ng Gumagamit ay sa kanilang kabuuan sumunod sa lahat ng mailalapat na mga batas at regulasyong pederal, estado, lokal at internasyonal. Nang hindi nililimitahan ang mga nabanggit, ang mga Kontribusyon ng Gumagamit ay hindi dapat na:

 • Maglaman ng anumang materyal na nakasisirang-puri, mahalay, bastos, mapang-abuso, nakasasakit, nakagigipit, bayolente, nakapagpapasiklab ng galit o sa ibang pagkakataon hindi kanais-nais.
 • Magtaguyod ng mga seksuwal na eksplisito o pornograpikong materyal, bayolensiya, o diskriminasyon base sa lahi, kasarian, relihiyon, nasyonalidad, kapansanan, seksuwal na oryentasyon o edad.
 • Lumabag sa anumang patente, tatak-pangkalakal, sekreto sa kalakal, karapatang-ari o ibang intelektwal na ari-arian o ibang mga karapatan ng sinumang ibang tao
 • Lumabag sa mga legal na karapatan (kasama ang mga karapatan ng publisidad at pagkapribado) ng iba o maglaman ng anumang materyal na maaaring magbigay-daan sa anumang sibil o kriminal na pananagutan sa ilalim ng mga mailalapat na batas o regulasyon o sa ibang pagkakataon ay maaaring sumalungat sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito at ang aming Pahayag ng Pagkapribado.
 • Malamang na luminlang sa sinumang tao.
 • Magtaguyod ng anumang ilegal na gawain, o tumangkilik, magtaguyod o tumulong sa anumang labag sa batas na gawa.
 • Magdulot ng pagkayamot, kawalan ng ginhawa o hindi kinakailangang pagkabalisa o malamang na sumira ng loob, magpahiya, magbigay-takot o yamutin ang sinumang ibang tao.
 • Gayahin ang sinumang tao, magsinungaling sa inyong pagkakakilanlan o kinaaaniban sa sinumang tao o anumang organisasyon.
 • Makisangkot sa mga komersiyal na gawain o bentahan, tulad ng mga paligsahan, swipistik at ibang mga promosyon ng mga bentahan, barter o pag-aanunsiyo.
 • Magbigay ng impresyon na sila ay galing sa o inendorso namin o ng sinumang ibang tao o entidad, kung hindi ito ang kaso.

Pagtitiwala sa Impormasyong Ipinaskil

Ang impormasyon na iniharap sa o sa pamamagitan ng mga Site ay ginawang magagamit tanging para sa mga layunin ng pangkalahatang impormasyon. Hindi namin ginagarantiyahan ang pagiging tumpak, kumpleto o kapaki-pakinabang ng impormasyong ito. Anumang pagtitiwala na inilalagay ninyo sa gayong impormasyon ay mahigpit na kayo ang sasalo ng panganib. Itinatatwa namin ang lahat ng pananagutan na dulot ng anumang pagtitiwala na inilalagay ninyo sa gayong mga materyal o sinumang ibang bisita sa mga Site, o sinuman na maaaring may alam sa anuman sa mga nilalaman nito.

Ang mga Site ay maaaring isama ang nilalaman na ibinigay ng mga ikatlong partido, kasama ang mga materyal na ibinibigay ng ibang mga gumagamit, blogger at nagbibigay ng lisensiya, sindikador, agregador na ikatlong partido at/o mga serbisyo na nag-uulat. Lahat ng mga pahayag at/o opinyon na ipinahayag sa mga materyal na ito, at lahat ng mga artikulo at tugon sa mga tanong at ibang nilalaman, maliban sa nilalaman na ibinigay ng Kompanya, ay tanging mga opinyon at pananagutan ng tao o entidad na nagbibigay sa mga materyal na iyon. Ang mga materyal na ito ay hindi kinakailangang ipinapakita ang opinyon ng Kompanya. Wala kaming pananagutan sa inyo o sa anumang ikatlong partido para sa nilalaman o pagkatumpak ng anumang mga materyal na ibinigay ng anumang mga ikatlong partido.

Mga Pagbabago sa Nilalaman ng mga Site, at mga Kaibahan ng Paggana

Maaari naming isapanahon ang nilalaman ng mga Site sa pana-panahon, ngunit ang sinabing nilalaman ay hindi kinakailangang kumpleto o napapanahon. Gayundin, ang paggana ng mga Site (kasama ngunit hindi limitado sa inyong mga paraan ng pag-akses sa at paggamit ng mga Site, na online o mobile, o pinadaan sa mobile na aplikasyon) ay maaaring magbago base sa sinabing paraan ng pag-akses o paggamit. Anuman sa materyal ng mga Site ay maaaring hindi na napapanahon sa anumang ibinigay na panahon, at wala kaming obligasyon na isapanahon ang gayong materyal.

Impormasyon Hinggil sa Inyo at Inyong mga Pagbisita sa mga Site

Lahat ng impormasyon na aming kinokolekta sa mga Site ay sasailalim sa aming Pahayag ng Pagkapribado, na matatagpuan sa bawat tahanangpahina ng aming mga Site. Sa paggamit ng mga Site, umaayon kayo sa lahat ng aksiyon na ginawa namin may kinalaman sa inyong impormasyon bilang pagsunod sa Pahayag ng Pagkapribado.

Mga Kondisyon ng Transaksiyon

Lahat ng mga transaksiyon sa pamamagitan ng mga Site o ibang mga transaksiyon para sa mga serbisyo na binuo sa pamamagitan ng mga Site o bilang resulta ng mga pagbisita na ginawa ninyo ay pinamamahalaan ng mga Kondisyon na mailalapat sa inyong espesipikong transaksiyon, na ininkorpora dito sa pagsasangguni.

Paglilink sa mga Site at mga Tampok ng Social Media

Maaari ninyong ilink sa aming tahanangpahina, sa kondisyon na gawin ninyo ito sa paraang patas at legal at hindi nakasisira ng aming dangal o pinagsasamantalahan ito, ngunit hindi kayo dapat lumikha ng link sa paraang nagmumungkahi ng anumang anyo ng asosasyon, pag-apruba o pag-endorso sa aming bahagi nang wala ng aming hayag na nakasulat na pag-ayon.

Ang mga Site ay maaaring magbigay ng mga tiyak na tampok ng social media na magpapangyari sa inyo na:

 • Maglink mula sa inyong sariling o tiyak na mga website na ikatlong partido sa tiyak na nilalaman ng mga Site.
 • Magpadala ng mga e-mail o ibang mga komunikasyon na may tiyak na nilalaman, o mga link sa tiyak na nilalaman, sa mga Site.
 • Gawin na ang mga limitadong bahagi ng nilalaman sa mga Site upang ipakita o lumabas na maipakita sa inyong sariling o mga tiyak na website na ikatlong partido.

Maaari ninyong gamitin ang mga tampok na ito tanging sa paraan na ibinigay sila sa amin, at tanging may kinalaman sa nilalaman na kanilang ipinapakita at sa ibang pagkakataon alinsunod sa anumang mga karagdagang kondisyon na ibinibigay namin may kinalaman sa gayong mga tampok. Saklaw ng mga nabanggit, hindi kayo dapat:

 • Magtatag ng isang link mula sa anumang website na hindi ninyo pagmamay-ari.
 • Gawin na ang mga Site o bahagi nito na maipakita, o lumitaw na maipakita sa pamamagitan ng, halimbawa, framing, deep linking o in-line linking, sa anumang ibang site.
 • Maglink sa anumang bahagi ng mga Site maliban sa tahanangpahina.
 • Sa ibang pagkakataon kumilos may kinalaman sa mga materyal sa mga Site na hindi tugma sa anumang ibang probisyon ng mga Kondisyon ng Paggamit na ito.

Sumasang-ayon kayo na makikipagtulungan sa amin upang patigilin kaagad ang anumang walang pahintulot na framing o linking. Inilalaan namin ang karapatan na iurong ang permiso ng paglilink nang walang abiso.

Maaari naming alisan ng paggana ang lahat o anumang mga tampok sa social media at anumang mga link sa anumang panahon nang walang abiso sang-ayon sa aming pagpapasiya.

Mga Link mula sa mga Site

Kung ang mga Site ay naglalaman ng mga link sa ibang mga site at mapagkukunan na ibinigay ng mga ikatlong partido, ang mga link na ito ay ibinibigay para sa inyong kaginhawahan lamang. Kasama dito ang mga link na nilalaman ng mga anunsiyo, kasama ang mga banner na anunsiyo at sponsored link. Wala kaming kontrol sa mga nilalaman ng mga site o mapagkukunan na iyon, at wala kaming tinatanggap na pananagutan para sa kanila o para sa anumang pagkawala o pagkasira na maaaring idulot ng inyong paggamit sa kanila.. Kung nagdesisyon kayong iakses ang anuman sa mga website na ikatlong partido na nakalink sa mga Site, ginagawa ninyo ito na kayo ang sasalo ng panganib at saklaw sa mga Kondisyon ng paggamit para sa gayong mga website.

Pagtatatwa sa mga Garantiya

Nauunawaan ninyo na hindi namin maaaring garantiyahan at hindi namin ginagarantiyahan na ang mga file ay magagamit para sa pagdownload mula sa internet o ang mga Site ay walang mga virus o ibang mapaminsalang kodigo. Kayo ang mananagot sa pagsasakatuparan ng mga sapat na pamamaraan at checkpoint upang bigyang kasiyahan ang inyong mga partikular na kinakailangan para sa proteksiyon laban sa virus at pagkatumpak ng data input at output; at para sa pagpapanatili ng paraan sa labas ng mga Site para sa muling konstruksiyon ng anumang nawalang data. HINDI KAMI MANANAGOT PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PAGKASIRA NA IDINULOT NG ISANG IPINAMAHAGING ATAKE UPANG ITANGGI ANG SERBISYO, VIRUS O IBANG TEKNOLOHIKAL NA NAKAGAGAMBALA O NAKAPIPINSALANG MATERYAL NA MAAARING MAGBIGAY NG IMPEKSIYON SA INYONG KASANGKAPANG KOMPYUTER, MGA PROGRAMA SA KOMPYUTER, DATA O IBANG MATERYAL NA ARI-ARIAN DAHIL SA INYONG PAGGAMIT NG WEBSITE O ANUMANG MGA SERBISYO O ITEM NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SITE O SA INYONG PAGDOWNLOAD NG ANUMANG MATERYAL NA IPINASKIL SA KANILA, O SA ANUMANG WEBSITE NA NAKALINK SA KANILA.

ANG INYONG PAGGAMIT SA MGA SITE, ANG KANILANG NILALAMAN AT ANUMANG MGA SERBISYO O ITEM NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SITE AY KAYO ANG SASALO SA PANGANIB. ANG MGA SITE, KANILANG NILALAMAN AT ANUMANG MGA SERBISYO O ITEM AY IBINIBIGAY NG "KUNG ANO SILA" AT "KUNG ANO ANG MAYROON" NA BASIHAN, NANG WALANG ANUMANG MGA GARANTIYA NG ANUMANG URI, HAYAG O HINDI HAYAG. HINDI GUMAGAWA ANG KOMPANYA NI ANG SINUMANG TAO NA MAY KAUGNAYAN SA KOMPANYA NG ANUMANG GARANTIYA O REPRESENTASYON MAY KINALAMAN SA PAGIGING KUMPLETO, SEGURIDAD, PAGTITIWALA, KALIDAD, KATUMPAKAN O PAGIGING MAYROON NG MGA SITE. NANG HINDI NILILIMITAHAN ANG MGA NABANGGIT, HINDI KINAKATAWAN O GINAGARANTIYAHAN NG KOMPANYA NI NG SINUMAN NA MAY KAUGNAYAN SA KOMPANYA NA ANG MGA SITE, KANILANG NILALAMAN O ANUMANG MGA SERBISYO O ITEM NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SITE AY MAGIGING TUMPAK, MAPAGKAKATIWALAAN, WALANG PAGKAKAMALI O WALANG TIGIL, NA ANG MGA DEPEKTO AY MAIWAWASTO, NA ANG AMING MGA SITE O (MGA) SERVER NA GINAGAWA SILANG MAGAGAMIT AY WALANG MGA VIRUS O IBANG MGA NAKAGAGAMBALA O NAKAPIPINSALANG SANGKAP O NA ANG MGA SITE O ANUMANG MGA SERBISYO O ITEM NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SITE AY SA IBANG PAGKAKATAON MAKATUTUGON SA INYONG MGA PANGANGAILANGAN O INAASAHAN.

DITO ITINATATWA NG KOMPANYA ANG LAHAT NG MGA GARANTIYA NG ANUMANG URI, HAYAG O HINDI HAYAG, AYON SA BATAS O HINDI, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA ANUMANG MGA GARANTIYA NG PAGIGING NAIBEBENTA, HINDI LUMALABAG AT PAGIGING AKMA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN.

ANG MGA NABANGGIT AY HINDI MAKAAAPEKTO SA ANUMANG MGA GARANTIYA NA HINDI MAAARING IYITSAPUWERA O LIMITADO SA ILALIM NG MAILALAPAT NA BATAS.

Limitasyon sa Pananagutan

WALANG PAGKAKATAON NA ANG KOMPANYA, KANYANG MGA KAANIB, MGA AHENTE O KANILANG MGA NAGBIBIGAY NG LISENSIYA, TAGAPAGKALOOB NG SERBISYO, EMPLEYADO, AHENTE, OPISYAL O DIREKTOR ANG MANANAGOT PARA SA MGA PAGKASIRA NG ANUMANG URI, SA ILALIM NG ANUMANG LEGAL NA TEORYA, NA DULOT NG O MAY KONEKSIYON SA INYONG PAGGAMIT, O KAWALAN NG KAKAYAHAN NA GAMITIN ANG MGA SITE, ANUMANG MGA WEBSITE NA NAKALINK SA KANILA, ANUMANG NILALAMAN SA MGA SITE O GAYONG IBANG MGA WEBSITE O ANUMANG MGA SERBISYO O ITEM NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG MGA SITE O KATULAD NA IBANG MGA WEBSITE, KASAMA ANG ANUMANG MGA PAGKASIRA NA TUWIRAN, HINDI TUWIRAN, ESPESYAL, DULOT NG INSIDENTE, KINAHINATNAN O PARUSA, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PERSONAL NA PINSALA, PANANAKIT AT PAGDURUSA, EMOSYONAL NA PAGHIHIRAP, KAWALAN NG KITA, KAWALAN NG MGA TUBO, KAWALAN NG NEGOSYO O INAASAHANG IPON, KAWALAN NG KAPAKINABANGAN, KAWALAN NG KABUTIHANG-LOOB, KAWALAN NG DATA, AT MAGING IDINULOT NG TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA), PAGLABAG SA KONTRATA O SA IBA PA, KAHIT NA KUNG NAKIKINITA.

HINDI NAKAAAPEKTO ANG MGA NABANGGIT SA ANUMANG PANANAGUTAN NA HINDI MAAARING IYITSAPUWERA O LIMITADO SA ILALIM NG MAILALAPAT NA BATAS.

Pagbabayad-pinsala

Sumasang-yon kayo na ipagtanggol, magbayad-pinsala, hindi ilalagay sa kapahamakan ang Kompanya, kanyang mga kaanib, ahente, nagbibigay ng lisensiya at tagapagkaloob ng serbisyo, at kanya at kanilang mga opisyal, direktor, kontratista, ahente, nagbibigay ng lisensiya, tagatustos, kahalili at tagapagmana mula sa at laban sa anumang mga paghahabol, pananagutan, pagkasira, paghatol, paggawad, pagkawala, halaga, gugol o bayarin (kasama ang makatwirang mga bayarin ng mga abogado) na dulot ng o nauugnay sa inyong paglabag sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito o inyong paggamit ng mga Site, kasama ngunit hindi limitado sa inyong mga Kontribusyon ng Gumagamit, anumang paggamit ng nilalaman, mga serbisyo at produkto ng mga site maliban sa hayag na ipinahintulot sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito, o ng inyong paggamit ng anumang impormasyon na nakuha mula sa mga Site.

Namamahalang Batas at Hurisdiksiyon

Hanggang sa lawig na pinahihintulutan sa ilalim ng mailalapat na batas, ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa mga Site at ang mga Kondisyon ng Paggamit na ito at anumang pagtatalo o paghahabol na nagmumula rito o may kaugnayan dito (sa bawat kaso, kasama ang mga pagtatalo o paghahabol na walang kontrata), ay pamamahalaan ng at bibigyang-kahulugan alinsunod sa mga panloob na batas ng Estado ng Texas na hindi binibigyan ng epekto ang anumang probisyon ng piniling o salungatan ng batas o alituntunin (maging sa Estado ng Texas o anumang ibang hurisdiksiyon).

Anumang legal na habla, aksiyon o paglilitis na dulot ng, o may kaugnayan sa, mga Kondisyon ng Paggamit na ito o ang mga Site ay isasagawang eksklusibo sa mga pederal na korte ng Estados Unidos o sa mga korte ng Estado ng Texas sa bawat kaso matatagpuan sa Lungsod ng Dallas at County ng Dallas. Ipinapaubaya ninyo ang anuman at lahat ng mga pagtutol sa ehersisyo ng hurisdiksiyon sa inyo ng gayong mga korte at paglugar sa gayong mga korte.

Pagpapaubaya at Pagiging Hiwalay

Walang pagpapaubaya ng Kompanya ng anumang kondisyon na inilahad sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito ang ituturing na karagdagan o nagpapatuloy na pagpapaubaya ng gayong kondisyon o pagpapaubaya ng anumang ibang kondisyon, at anumang pagkabigo ng Kompanya na igiit ang isang karapatan o probisyon sa ilalim ng mga Kondisyon ng Paggamit na ito ay hindi bubuo ng isang pagpapaubaya ng gayong karapatan o probisyon.Kung ang anumang probisyon sa mga Kondisyon ng Paggamit na ito ay sa tingin ng isang korte o ibang hukuman ng may kakayanang hurisdiksiyon na walang bisa, ilegal o hindi maipapatupad dahil sa anumang dahilan, ang gayong probisyon ay aalisin o limitado sa pinakamababang lawig upang ang natitirang mga probisyon ng mga Kondisyon ng Paggamit ay magpapatuloy na may ganap na puwersa at epekto.

Buong Kasunduan

Binubuo ang mga Kondisyon ng Paggamit na tangi at buong kasunduan sa pagitan ninyo at ng MoneyGram may kinalaman sa mga Site at hinahalinhan ang lahat ng mga nauna at kasabayang pag-uunawaan, kasunduan, representasyon at garantiya, kapwa nakasulat at bukambibig, may kinalaman sa mga Site.

Inyong mga Komento at Alalahanin

Ang mga Site ay pinatatakbo ng MoneyGram Payment Systems, Inc., 2828 N. Harwood Street, Dallas, Texas 75201. Ang puna, mga komento, kahilingan para sa teknikal na suporta at ibang komunikasyon na nauugnay sa mga Site ay dapat ihatid sa amin sa pamamagitan ng paraan ng mga tagubilin na matatagpuan sa bawat tahanangpahina ng aming mga Site.