MoneyGram corporate website

Podmínky používání

Poslední změna:   1. února 2017

Přijetí Podmínek používání

Tyto podmínky používání se uzavírají mezi vámi a společností MoneyGram Payment Services, Inc. („Společnost”, „”my” nebo „nás”). Následující podmínky, spolu s veškerými dokumenty začleněnými ve formě odkazu (souhrnně tyto „Podmínky používání”), upravují váš přístup na stránky moneygram.com a jejich používání, včetně jakéhokoli obsahu, funkčnosti a služeb nabízených na doménách, subdoménách nebo podadresářích moneygram.com nebo jejich prostřednictvím, bez ohledu na vaše prostředky přístupu a použití (on-line nebo pomocí mobilního telefonu, a to i formou mobilní aplikace) (společně „Stránky”), ať už jako hosta nebo registrovaného uživatele.

Přečtěte si prosím pozorně Podmínky používání dříve, než začnete tyto Stránky používat. Použitím těchto Stránek přijímáte a souhlasíte, že jste vázáni těmito Podmínkami používání a našim Prohlášením o ochraně soukromí, které jsou umístěny na každé domovské stránce našich Stránek, a že je budete dodržovat, a které jsou do těchto Podmínek používání včleněny pomocí odkazu. Pokud nechcete přistoupit na tyto Podmínky používání nebo Prohlášení o ochraně soukromí, nesmíte vstupovat na tyto Stránky a používat je.

Stránky jsou nabízeny a jsou dostupné uživatelům, kteří dosáhli věku alespoň 18 let nebo plnoletosti ve své zemi či místě bydliště.  Použitím stránek prohlašujete a zaručujete, že jste dosáhli zákonného věku pro uzavření závazné smlouvy se Společností a splňujete všechny požadavky této způsobilosti. Pokud nesplňujete všechny tyto požadavky, nesmíte na tyto Stránky vstupovat a používat je.

Změny Podmínek používání

Tyto Podmínky používání můžeme podle vlastního uvážení příležitostně upravovat a aktualizovat. Všechny změny jsou účinné okamžitě, když je zveřejníme a platí pro všechny vstupy na Stránky a jejich použití. To, že budete používat Stránky i nadále po zveřejnění upravených Podmínek používání znamená, že souhlasíte s jejich změnami. Očekává se, že čas od času zkontrolujete tuto stránku, abyste byli informováni o všech změnách, neboť jsou pro vás závazné.

Přístup na Stránky a zabezpečení účtu

Vyhrazujeme si právo odstranit či změnit Stránky a jakoukoli službu nebo materiál, které poskytujeme na Stránkách, bez předchozího upozornění, pouze podle vlastního uvážení. Neponeseme odpovědnost, pokud všechny Stránky nebo jakákoli jejich část nebudou z jakéhokoli důvodu dostupné, kdykoli a na jakkoli dlouhou dobu. Čas od času můžeme uživatelům, včetně registrovaných uživatelů, omezit přístup do některých částí Stránek nebo na celé Stránky. Vy sami odpovídáte za provedení všech opatření nezbytných pro váš přístup na Stránky.

Pro přístup na Stránky nebo k některým prostředkům, které nabízejí, můžete být požádáni, abyste poskytli některé registrační údaje nebo jiné informace. Podmínkou použití Stránek je, že všechny informace, které na Stránkách poskytnete, jsou správné, aktuální a úplné. Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které nám poskytnete prostřednictvím Stránek nebo jiným způsobem, včetně například používání jakýchkoli interaktivních prvků na Stránkách, se řídí naším Prohlášením o ochraně soukromí, a vy souhlasíte se všemi úkony v souladu s naším Prohlášením o ochraně soukromí, které podnikneme s ohledem na vaše údaje.

Pokud si zvolíte, nebo je vám přiděleno, uživatelské jméno, heslo nebo nějaký jiný údaj jako součást našich zabezpečovacích postupů, musíte zacházet s takovými informacemi jako s důvěrnými a nesmíte je prozradit jiné osobě či subjektu. Také berete na vědomí, že váš účet je osobní a zavazujete se neposkytovat žádné jiné osobě přístup na Stránky nebo do jejich části pomocí vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiných bezpečnostních informací. Zavazujete se, že nás budete neprodleně informovat o jakémkoliv neoprávněném přístupu či použití vašeho uživatelského jména a hesla, nebo o jakémkoliv jiném porušení zabezpečení. Také se zavazujete, že zajistíte ukončení přístupu na váš účet na konci každého použití. Měli byste být zvláště opatrní při vstupu na účet z veřejného nebo sdíleného počítače, aby ostatní uživatelé nemohli zobrazit nebo nahrát vaše heslo nebo jiné osobní údaje.

Práva duševního vlastnictví

Tyto Stránky a celý jejich obsah, vlastnosti a funkce (včetně například všech informací, softwaru, textů, ukázek, obrázků, videí a reprodukcí zvuku, jakož i jejich designu, výběru a uspořádání), jsou vlastnictvím Společnosti, jejích poskytovatelů licencí nebo ostatních poskytovatelů takových materiálů a jsou chráněny zákony Spojených států a mezinárodními zákony o ochraně autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodního tajemství a jiného duševního vlastnictví a vlastnických práv.

Tyto Podmínky používání vám umožňují pouze vaše osobní používání těchto Stránek. Nesmíte reprodukovat, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně prezentovat, veřejně předvádět, opětovně publikovat, stahovat, ukládat nebo přenášet žádné z materiálů na našich Stránkách, s výjimkou následujícího:

 • Váš počítač může dočasně ukládat kopie takových materiálů ve své operační paměti neplánovaně při vašem vstupu a prohlížení těchto materiálů.
 • Můžete ukládat soubory, které jsou automaticky uloženy do mezipaměti webového prohlížeče, za účelem vylepšení zobrazení.
 • Můžete vytisknout nebo stáhnout jednu kopii přiměřeného počtu stran ze Stránek pro svou osobní potřebu, nikoli pro další reprodukci, publikaci nebo distribuci.
 • Pokud budeme poskytovat počítačové, mobilní nebo jiné aplikace pro stahování, můžete si stáhnout jednu kopii do počítače nebo mobilního zařízení výhradně pro osobní potřebu, pokud budete souhlasit s tím, jste vázáni naší licenční smlouvou s koncovým uživatelem pro tyto aplikace.
 • Pokud budeme poskytovat funkce pro sociální média s určitým obsahem, můžete provádět takové akce, která jsou takovými funkcemi povoleny.

Nesmíte:

 • modifikovat kopie žádných materiálů z těchto Stránek,
 • používat jakékoli ilustrace, fotografie, videa nebo zvukové sekvence, ani jakoukoliv grafiku odděleně od doprovodného textu,
 • odstranit nebo změnit oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech z kopií materiálů z těchto Stránek.

Jestliže tisknete, kopírujete, upravujete, stahujete nebo jinak používáte nebo poskytujete nějaké jiné osobě přístup k jakékoli části Stránek v rozporu s Podmínkami používání, vaše právo používat Stránky bude okamžitě ukončeno a vy musíte na základě našeho uvážení vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste pořídili. Žádné právo, nárok nebo podíl k těmto Stránkám nebo jakémukoliv obsah těchto Stránek nepřechází na vás, a všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena Společnosti. Jakékoli použití Stránek, které není výslovně povoleno těmito Podmínkami používání, je porušením těchto Podmínek používání a může znamenat porušení autorských práv, ochranných známek a dalších zákonů.

Ochranné známky

Název a logo MONEYGRAM, design Glóbu a související ochranné známky, obchodní názvy, ochranné známky služeb a další ochranné znaky vlastněné Společností jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky ve Spojených státech a dalších zemích, a nesmějí být použity bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.  Jiné ochranné známky, ochranné známky služeb, obchodní jména nebo ochranné znaky, na něž je odkazováno na Stránkách, mohou být vlastněny třetími stranami a jsou používány výhradně pro účely identifikace.

Případy zakázaného použití

Tyto Stránky smíte používat pouze k zákonným účelům a v souladu s těmito Podmínkami použití. Bez omezení se zavazujete, že nebudete používat Stránky:

 • jakýmkoliv způsobem, který porušuje jakýkoli platný federální, státní, místní nebo mezinárodní zákon nebo nařízení (včetně například veškerých zákonů týkajících se exportu dat nebo softwaru do a ze Spojených států nebo jiných zemí),
 • za účelem využívání, způsobení újmy nebo pokusu o zneužití či způsobení újmy nezletilým jakkoli tím, že budou vystaveni nevhodnému obsahu, budou od nich vyžadovány osobní údaje, které mohou být identifikovány, nebo jinak,
 • pro přenos nebo obstarávání zasílání jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů, včetně veškeré nevyžádané pošty, řetězových dopisů, spamů nebo jiné podobné marketingové účely,
 • vydávat se, nebo se pokoušet vydávat za Společnost, zaměstnance Společnosti, jiného uživatele nebo jinou osobu či subjekt (včetně například užitím e-mailových adres nebo uživatelských jmen spojených s některou z výše uvedených),
 • zapojit se do jakéhokoli jiného jednání, které omezuje nebo brání někomu v používání Stránek, nebo které může dle našeho uvážení poškodit Společnost nebo uživatele Stránek, nebo je vystavit odpovědnosti.

Kromě toho a bez omezení se zavazujete, že nebudete:

 • používat Stránky jakýmkoliv způsobem, který by mohl zablokovat, přetížit, poškodit nebo narušit Stránku nebo zadaho vata do používání těchto Stránek jinými osobami, včetně schopnosti zapojit se do činností prostřednictvím Stránek v reálném čase,
 • použít jakýkoli robot, prohledávač nebo jiné automatické zařízení, postup nebo prostředky pro přístup na Stránky za jakýmkoli účelem, včetně monitorování nebo kopírování některých z materiálů na těchto Stránkách,
 • použít libovolný manuální proces ke sledování nebo kopírování materiálu na Stránkách nebo k jinému neoprávněnému účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu,
 • používat jakékoli zařízení, software nebo proceduru, která narušuje řádné fungování těchto Stránek,
 • zanášet sem jakékoli viry, trojské koně, počítačové červy, logické bomby nebo jiný materiál, který je škodlivý, technologicky rušivý nebo závadný,
 • pokoušet se o získání neoprávněného přístupu k jakékoli části Stránek, serveru (serverů), na kterém (kterých) jsou Stránky uloženy, nebo jakéhokoli serveru, počítače nebo databáze připojených ke Stránkám, jejich rušení, poškození nebo narušení,
 • zaútočit na Stránky pomocí útoku odepření služby DoS (denial-of-service) nebo podútoku DDoS (distribuované odepření služby),
 • pokoušet se narušit řádné fungování Stránek jiným způsobem.

Uživatelské příspěvky

Tyto Stránky mohou nabízet aplikace jako je chat nebo zasílání zpráv, obsahují přístup k sociálním médiím, fórům, elektronickým nástěnkám a dalším interaktivním funkcím (souhrnně „interaktivní služby”), které umožňují uživatelům posílat, postupovat, publikovat, zobrazovat nebo přenášet jiným uživatelům či jiným osobám (dále, „zveřejňovat”) obsah nebo materiály (souhrnně „veřejné uživatelské příspěvky”) na Stránkách nebo prostřednictvím Stránek.  Podobně Stránky mohou představovat, přijímat a využívat osobní údaje profilu (včetně například občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního pasu nebo jiného průkazu totožnosti, spolu s veškerým jejich obsahem) a měřicí uživatelské aplikace/ analytické nástroje (souhrnně „neveřejné uživatelské příspěvky”), které umožňují uživatelům odesílat Společnosti informace, které potřebujeme k usnadnění transakcí a zlepšení našich služeb.  Veřejné i neveřejné uživatelské příspěvky jsou souhrnně nazývány „uživatelské příspěvky”.

Všechny veřejné uživatelské příspěvky, které zveřejňujete na Stránkách, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné.  Poskytnutím veřejného uživatelského příspěvku na těchto Stránkách nám a našim propojeným osobám, zástupcům a poskytovatelům služeb a všem jejich a našim vlastním držitelům licence, právním nástupcům a nabyvatelům udělujete právo používat, reprodukovat, upravovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat a jinak sdělovat třetím stranám jakýkoli takový materiál k jakémukoli účelu/v závislosti na nastavení vašeho účtu.

Prohlašujete a zaručujete, že:

 • vlastníte nebo máte pod kontrolou všechna práva ke svým veřejným uživatelským příspěvkům a máte právo udělit licenci udělenou výše nám a našim propojeným osobám, zástupcům a poskytovatelům služeb, a každému z jejich a našich příslušných držitelů licencí, právních nástupců a nabyvatelů,
 • všechny vaše uživatelské příspěvky jsou a budou v souladu s těmito Podmínkami používání,

berete na vědomí a uznáváte, že jste odpovědní za veškeré uživatelské příspěvky, které postupujete nebo na kterých se podílíte, a vy, nikoli Společnost, máte plnou odpovědnost za jejich obsah, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, správnosti a vhodnosti,

nejsme odpovědni, ani neručíme žádné třetí straně, za obsah nebo správnost jakýchkoliv uživatelských příspěvků, zveřejněných vámi nebo jiným uživatelem Stránek.

Máme právo:

 • odstranit nebo odmítnout odeslat jakýkoli veřejný uživatelský příspěvek z jakéhokoli důvodu, nebo bez důvodu, podle vlastního uvážení,
 • podniknout jakékoli kroky ve vztahu k jakémukoli uživatelskému příspěvku, které považujeme za nezbytné nebo vhodné podle vlastního uvážení, včetně případů, kdy jsme přesvědčeni, že takový uživatelský příspěvek porušuje Podmínky používání, včetně standardů pro obsah, porušuje jakékoli právo duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoliv fyzické či právnické osoby, ohrožuje osobní bezpečnost uživatelů Stránek nebo veřejnosti nebo by mohl vést k vytvoření závazku pro Společnost,
 • prozradit Vvaši totožnost nebo jiné informace o vás jakékoli třetí straně, která tvrdí, že vámi zaslaný materiál porušuje její práva, včetně práv duševního vlastnictví nebo práva na soukromí,
 • podniknout příslušné právní kroky, včetně například postoupení vymáhání práva, kvůli jakémukoli podezření na nezákonné nebo neoprávněné použití těchto Stránek,
 • ukončit nebo pozastavit váš přístup ke všem nebo k části Stránek z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, včetně například z důvodu jakéhokoli porušení těchto Podmínek používání,
 • zablokovat jakékoli uživatelské jméno, heslo nebo jinou identifikaci, vybrané vámi nebo poskytnuté námi kdykoliv podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu nebo bezdůvodně, včetně pokud jste podle našeho názoru porušili jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání.

Bez omezení výše uvedeného, ​​máme právo plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení nebo splnit soudní příkaz požadující nebo nařizující nám sdělit totožnost nebo jiné informace o komkoli, kdo zveřejňuje jakékoli materiály na našich Stránkách nebo jejich prostřednictvím. ZPROŠŤUJETE ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST A JEJÍ PROPOJENÉ OSOBY, ZÁSTUPCE, DRŽITELE LICENCÍ A POSKYTOVATELE SLUŽEB ZA JAKÉKOLI POHLEDÁVKY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z JAKÉHOKOLI KROKU, KTERÝ UČINILA NĚKTERÁ ZE ZMÍNĚNÝCH STRAN BĚHEM VYŠETŘOVÁNÍ NEBO V JEHO DŮSLEDKU A Z JAKÉHOKOLI KROKU PROVEDENÉHO V DŮSLEDKU VYŠETŘOVÁNÍ TĚCHTO STRAN ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.

Nemůžeme však přezkoumávat veškerý materiál před tím, než je zveřejněn na Stránkách, a nemůžeme zajistit okamžité odstranění závadného materiálu poté, co byl zveřejněn. V důsledku toho neručíme za žádnou činnost nebo nečinnost ohledně přenosů, komunikace nebo obsahu poskytovaných kterýmkoliv uživatelem nebo třetí stranou. Nemáme žádný závazek ani odpovědnost vůči nikomu za provádění nebo neprovádění činností popsaných v této části.

Standardy obsahu

Následující standardy obsahu platí pro všechny veřejné uživatelské příspěvky a používání interaktivních služeb, a případně i všech neveřejných uživatelských příspěvků.  Uživatelské příspěvky musí být v celém svém rozsahu v souladu se všemi platnými federálními, státními, místními a mezinárodními zákony a předpisy. Bez omezení výše uvedeného, ​​uživatelské příspěvky nesmí:

 • obsahovat jakýkoliv materiál, který je nactiutrhačný, obscénní, neslušný, hanlivý, urážlivý, obtěžující, násilný, nenávistný, pobuřující nebo jinak nežádoucí,
 • propagovat sexuálně explicitní nebo pornografický materiál, násilí nebo diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku,
 • porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo či jiné právo duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli jiné osoby,
 • porušovat zákonná práva (včetně práv na publicitu a ochranu soukromí) druhých nebo obsahovat jakýkoliv materiál, který by mohl vést k jakékoli občanské či trestní odpovědnosti dle platných zákonů nebo právních předpisů, nebo by mohl být jinak v rozporu s těmito Podmínkami používání a naším Prohlášením o ochraně soukromí,
 • být pravděpodobně klamavé pro jakoukoli osobu,
 • podporovat jakoukoli nezákonnou činnost nebo hájit a podporovat jakékoli nezákonné jednání nebo takovému jednání napomáhat,
 • vyvolat zlost, nepříjemnosti nebo zbytečné znepokojení nebo pravděpodobné rozčilení, rozpaky, úzkost nebo obtěžovat jinou osobu,
 • vydávat se za jinou osobu nebo zkreslovat svou identitu či spojení s jinou osobou nebo organizací,
 • zapojovat do obchodní činnosti nebo prodeje, jako jsou například soutěže, loterie a jiné podpory prodeje, výměnný obchod nebo reklama,
 • budit dojem, že tyto aktivity jsou generovány nebo podporovány námi nebo jakoukoli jinou osobou nebo subjektem, pokud tomu tak není.

Spolehlivost zveřejněných informací

Informace uvedené na Stránkách nebo prostřednictvím Stránek jsou k dispozici pouze pro obecné informační účely. Neručíme za správnost, úplnost nebo užitečnost těchto informací. Pokud se na tyto informace jakkoli spoléháte, je to přísně na vaše vlastní riziko. Odmítáme veškeré závazky a odpovědnost vyplývající z jakéhokoli spoléhání na takovéto materiály vámi nebo kterýmkoli jiným návštěvníkem Stránek, nebo kýmkoli, kdo může být informován o něčem z jejich obsahu.

Tyto Stránky mohou obsahovat informace poskytované třetími stranami, včetně materiálů poskytnutých jinými uživateli, bloggery a poskytovateli licencí třetím stranám, syndikátory, agregátory a/nebo službami generování sestav. Všechna vyjádření a/nebo názory vyjádřené v těchto materiálech, a všechny články a odpovědi na otázky a další obsah, jiný než obsah poskytovaný Společností, představují výhradně názory a odpovědnost osoby nebo subjektu poskytujícího tyto materiály. Tyto materiály nemusí nutně odrážet názor Společnosti. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za obsah nebo správnost jakýchkoli materiálů poskytovaných jakýmikoli třetími stranami.

Změny obsahu těchto Stránek a odlišnosti v jejich funkčnosti

Obsah Stránek můžeme příležitostně aktualizovat, ale výše uvedený obsah není nutně úplný nebo aktuální. Podobně, funkčnost Stránek (včetně například vašich přístupových prostředků a používání těchto Stránek, buď on-line nebo přes mobilní telefon či prostřednictvím mobilní aplikace) se může lišit v závislosti na uvedených prostředcích přístupu nebo použití.  Kterýkoli materiál na těchto Stránkách může být v daném okamžiku zastaralý, a my nemáme žádnou povinnost takový materiál aktualizovat.

Informace o vás a vašich návštěvách na Stránkách

Na veškeré informace, které shromáždíme na Stránkách, se vztahuje naše Prohlášení o ochraně soukromí, které je umístěno na každé domovské stránce našich Stránek. Použitím Stránek souhlasíte se všemi kroky, které učiníme ve vztahu k informacím o vás v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí.

Transakční podmínky

Všechny transakce prováděné prostřednictvím těchto Stránek nebo jiné transakce za služby vytvořené prostřednictvím Stránek nebo v důsledku vašich návštěv, jsou upraveny Transakčními podmínkami platnými pro vaši konkrétní transakci, které jsou zde zahrnuty formou odkazu.

Propojení Stránek s funkcemi sociálních médií

Na naši domovskou stránku můžete odkazovat za předpokladu, že tak učiníte způsobem, který bude slušný a legální a nepoškodí naši pověst, ani ji nezneužije, ale nesmíte vytvořit propojení takovým způsobem, který naznačuje jakoukoli formu sdružení, schválení nebo podporu z naší strany bez našeho výslovného písemného souhlasu

Tyto Stránky mohou poskytovat určité funkce sociálních médií, které umožňují:

 • odkazovat z vašich vlastních nebo webových stránek určitých třetích stran na určitý obsah Stránek,
 • posílat e-maily nebo realizovat jinou komunikaci s určitým obsahem či odkazovat na určitý obsah Stránek,
 • způsobit, aby se omezené části obsahu Stránek zobrazovaly, nebo aby se zdály být zobrazeny na vašich vlastních nebo webových stránkách určitých třetích stran.

Tyto funkce můžete používat výhradně tak, jak jsou námi poskytovány, a to pouze co se týče obsahu, s nímž jsou zobrazovány, a sice v souladu s jakýmikoli dalšími podmínkami, které poskytujeme v souvislosti s těmito funkcemi. Při dodržení výše uvedeného, ​​nesmíte:

 • zřídit propojení z jakékoli webové stránky, která není ve vašem vlastnictví,
 • způsobit, aby se Stránky nebo jejich část zobrazovaly, nebo aby se zdály být zobrazeny, pomocí například, framingu, přímého odkazování nebo inline propojení na jakékoli jiné stránce,
 • Odkazovat na jakoukoli jinou část Stránek než na domovskou stránku,
 • jinak podnikat jakékoliv kroky s ohledem na materiály na Stránkách, které jsou v rozporu s jakýmkoli jiným ustanovením těchto Podmínek používání.

Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat na okamžitém zastavení jakéhokoli neoprávněného framingu nebo propojování. Vyhrazujeme si právo odstoupit od povolení propojování bez předchozího upozornění.

Můžeme zakázat všechny nebo kterékoli funkce sociálních médií a jakákoli propojení kdykoli bez předchozího upozornění podle našeho vlastního uvážení.

Odkazy na Stránkách

V případě, že Stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. To zahrnuje odkazy obsažené v reklamách, včetně reklamních proužků a sponzorovaných odkazů. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem oněch stránek nebo zdrojů, a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu, které mohou vzniknout z jejich používání. Pokud se rozhodnete pro přístup k některé z webových stránek třetích stran, na které Stránky odkazují, činíte tak výhradně na vlastní riziko a s výhradou Podmínek používání těchto webových stránek.

Odmítnutí záruk

Chápete, že nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že soubory, které jsou k dispozici ke stažení z internetu nebo Stránek, nebudou obsahovat viry nebo jiný destruktivní kód. Jste odpovědní za provádění dostatečných postupů a kontrol k uspokojení vašich konkrétní požadavků na ochranu proti virům a správnost vstupních a výstupních dat, a za udržování prostředků mimo Stránky pro rekonstrukci případných ztracených dat. NEPONESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU NEBO ŠKODU ZPŮSOBENOU ÚTOKEM ODEPŘENÍ SLUŽBY, VIRY NEBO JINÝM TECHNOLOGICKY RUŠIVÝM NEBO ŠKODLIVÝM MATERIÁLEM, KTERÉ MOHOU INFIKOVAT VAŠE POČÍTAČOVÉ ZAŘÍZENÍ, POČÍTAČOVÉ PROGRAMY, DATA NEBO JINÝ CHRÁNĚNÝ MATERIÁL, KVŮLI VAŠEMU POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB NEBO POLOŽEK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO KVŮLI VAŠEMU STAHOVÁNÍ JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ NA NICH ZVEŘEJŇOVANÝCH, NEBO NA JAKÉKOLI JINÉ WEBOVÉ STRÁNCE S NIMI PROPOJENÉ.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, JEJICH OBSAHU A JAKÝCHKOLI SLUŽEB NEBO POLOŽEK, ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. TYTO STRÁNKY, JEJICH OBSAH A JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY, ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY NA BÁZI „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ a „JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH. ANI SPOLEČNOST, ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ ÚPLNOSTI, ZABEZPEČENÍ, SPOLEHLIVOSTI, KVALITY, SPRÁVNOSTI A DOSTUPNOSTI STRÁNEK. ANIŽ BY TÍM BYLO DOTČENO VÝŠE UVEDENÉ, ANI SPOLEČNOST, ANI NIKDO SPOJENÝ SE SPOLEČNOSTÍ, NEPROHLAŠUJÍ, ANI NEZARUČUJÍ, ŽE STRÁNKY, JEJICH OBSAH A JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY, ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZCHYBNÉ NEBO NEPŘERUŠOVANÉ, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY, ŽE NAŠE STRÁNKY NEBO SERVERY, KTERÉ JE ZPŘÍSTUPŇUJÍ, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ RUŠIVÉ NEBO ŠKODLIVÉ KOMPONENTY NEBO ŽE STRÁNKY A JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK BUDOU JINAK VYHOVOVAT VAŠIM POTŘEBÁM A SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ.

SPOLEČNOST TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ I ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ ČI JINÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD JAKÝCHKOLIV ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ ZÁKONA A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

VÝŠE UVEDENÉ NEMÁ VLIV NA PŘÍPADNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEMOHOU BÝT VYLOUČENY NEBO OMEZENY PODLE PLATNÉHO ZÁKONA.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE SPOLEČNOST, JEJÍ PROPOJENÉ OSOBY, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, ZAMĚSTNANCI, PŘEDSTAVITELÉ, ÚŘEDNÍCI NEBO JEDNATELÉ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, PODLE ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE, VZNIKLÉ Z NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEZPŮSOBILOSTÍ POUŽÍT STRÁNKY, JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY S NIMI PROPOJENÉ, JAKÝKOLI OBSAH NA STRÁNKÁCH NEBO TAKOVÉ JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY A POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO TAKOVÝCH JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO REPRESIVNÍ NÁHRADY ŠKODY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD V DŮLEDKU ÚJMY NA ZDRAVÍ, BOLESTI A UTRPENÍ, PSYCHICKÉ ÚJMY, ZTRÁTY PŘÍJMU, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTY DAT, AŤ UŽ ZPŮSOBENÉ DELIKTEM (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍM SMLOUVY NEBO JINAK, I KDYŽ PŘEDVÍDATELNÉ.

VÝŠE UVEDENÉ NEMÁ VLIV NA PŘÍPADNOU ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Odškodnění

Zavazujete se chránit, odškodnit a zbavit odpovědnosti Společnost, její propojené osoby, zástupce, poskytovatele licencí a služeb a jejich příslušné představitele, ředitele, zaměstnance, dodavatele, zmocněnce, poskytovatele licencí, právní nástupce a nabyvatele za a proti jakýmkoli nárokům, závazkům, škodám, soudům, pokutám, ztrátám, nákladům, výdajům nebo poplatkům (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení) vyplývajícím z porušení těchto Podmínek používání nebo v souvislosti s tímto porušením Podmínek používání nebo  používáním těchto Stránek, včetně například vašich uživatelských příspěvků, jakéhokoli použití obsahu Stránek, služeb a produktů jiných, než jaké jsou výslovně povoleny v těchto Podmínkách používání, nebo s vaším využitím informací získaných ze Stránek.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

V rozsahu povoleném obecně závaznými právními předpisy, všechny záležitosti týkající se Stránek a těchto Podmínek používání a jakýkoli spor nebo nárok z nich vyplývající nebo s nimi související (v každém případě, včetně nesmluvních sporů či nároků), se budou řídit a vykládat v souladu s vnitřními zákony státu Texas s vyloučením platnosti kolizních norem či volby práva (ať už ve státě Texas nebo v jakémkoliv jiném právním řádu).

Jakákoli žaloba, právní úkon nebo řízení vyplývající z těchto Podmínek používání Stránek nebo vztahující se k nim musí být podány či zahájeny výhradně u federálních soudů ve Spojených státech nebo soudů státu Texas, v každém případě se nacházejících v hlavním městě Dallas v okrese Dallas. Zříkáte se veškerých námitek k uplatnění soudní pravomoci nad vámi těmito soudy a k místu konání těchto soudů.

Vzdání se práva a salvatorní ustanovení

Žádné vzdání se práva Společností ve vztahu k jakémukoli ustanovení těchto Podmínek používání nebude považováno za další nebo pokračující se vzdání se práva k takové podmínce nebo vzdání se práva j jakékoliv jiné podmínce, a jakékoli neuplatnění práva Společností nebo ustanovení těchto Podmínek používání nebude vykládáno jako vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek používání uznáno příslušným soudem nebo jiným tribunálem za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné z jakéhokoliv důvodu, musí být toto ustanovení odstraněno nebo omezeno na minimum do té míry, aby zbývající ustanovení Podmínek používání zůstala nadále v plné platnosti a účinnosti.

Úplnost smlouvy

Tyto Podmínky používání představují jedinou a úplnou smlouvu mezi vámi a společností MoneyGram s ohledem na Stránky a nahrazují všechny předchozí a současné dohody, smlouvy, záruky, písemné i ústní, týkající se Stránek.

Vaše připomínky a obavy

Tyto stránky jsou provozovány společností MoneyGram Payment Systems, Inc., 2828 N. Harwood Street, Dallas, Texas 75201. Podněty, připomínky, žádosti o technickou podporu a jiná sdělení týkající se Stránek je třeba nám zasílat dle pokynů uvedených na každé domovské stránce našich Stránek.