MoneyGram corporate website

Gebruiksvoorwaarden

Laatste wijziging: 1 februari 2017

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en MoneyGram Payment Services, Inc. (Bedrijf", "wij" of "ons"). De volgende algemene voorwaarden, tezamen met door middel van verwijzing opgenomen documenten (gezamenlijk deze "Gebruiksvoorwaarden" genoemd], bepalen uw toegang als gast of gebruiker en gebruik van moneygram.com, inclusief de inhoud, functionaliteit en diensten geleverd op of door de moneygram.com domeinen, subdomeinen of submappen, ongeacht uw vorm van toegang of gebruik (online of mobiel, inclusief via mobiele-applicatie) (gezamenlijk de "Sites" genoemd).

Lees de gebruiksvoorwaarden goed door voordat u gebruik maakt van de Sites. Door de Sites te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring, welke op iedere homepage van onze Sites staan en hierin als verwijzing zijn opgenomen, accepteert en dat u zich eraan zult houden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden of de privacyverklaring niet wenst te accepteren, dient u onze Sites niet te bezoeken of te gebruiken.

De Sites worden aangeboden en zijn beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar en ouder, of meerderjarig in het land waar ze woonachtig zijn. Door het gebruik van de Sites verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract aan te gaan met het Bedrijf en dat u voldoet aan alle voorgaande subsidiabiliteitsvoorwaarden. Indien u niet voldoet aan al deze vereisten, dient u onze Sites niet te bezoeken of te gebruiken.     s.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien en bij te werken. Alle veranderingen zijn van kracht vanaf het moment dat wij ze plaatsen en zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de site na deze datum. Wanneer u de Sites te blijft gebruiken na het plaatsen van de herziene gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u deze veranderingen accepteert en u eraan zult houden. Wij verwachten dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert zodat u op de hoogte blijft van eventuele veranderingen, aangezien deze bindend zijn.

Toegang tot de Sites en accountveiligheid

We behouden ons het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, Sites, diensten of informatie welke we beschikbaar stellen op de site te herroepen of te verbeteren. We zijn niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, partijen van de Sites op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar zijn. We kunnen de toegang tot sommige delen van de Sites of volledige Sites van tijd tot tijd beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de maatregelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Sites.

Om toegang te krijgen tot de Sites of sommige van de hulpbronnen daarop, wordt u gevraagd naar een aantal inschrijfgegevens of andere informatie. Een voorwaarde voor gebruik van de Sites is dat alle informatie die u op de Sites verstrekt correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u ons via de Sites of anderszins aanlevert, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de Sites, beheerst wordt door onze privacyverklaring en u stemt ermee in dat alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming is met onze privacyverklaring.

U moet de gebruikersnaam, wachtwoord en andere informatie onderdeel van onze veiligheidsprocedures, die u gekozen hebt of die u ontvangen hebt, vertrouwelijk houden en u dient deze niet openbaar te maken aan andere personen of eenheden. U accepteert ook dat uw account persoonlijk is en u stemt ermee in geen andere personen toegang te verlenen tot de Sites of delen daarvan middels uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere veiligheidsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk te informeren over onbevoegde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere vorm van inbreuk op de veiligheid. U stemt er ook mee in dat u uw account afsluit na iedere sessie. Wees extra voorzichtig wanneer u uw account via een openbare of gedeelde computer opent. Zorg ervoor dat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen zien of opschrijven.

Intellectuele eigendomsrechten

De Sites, inclusief de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, teksten, schermen, beelden, video's en audio en het ontwerp, keuze en opstelling daarvan) zijn eigendom van het Bedrijf, zijn licentieverstrekkers of andere leveranciers van dergelijke informatie en zijn beschermd middels internationale auteursrecht, handelsmerk, patent, beroepsgeheim en andere intellectueel eigendomsrechten of eigendomsrechten en die van de Verenigde Staten.

Volgens deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend persoonlijk gebruik van de Sites toegestaan. U mag informatie van onze Sites niet reproduceren, verspreiden, aanpassen, daarvan afgeleide werken maken, openbaar tentoonstellen of uitvoeren, heruitgeven, downloaden, opslaan of doorgeven, behalve indien hieronder anders is bepaald:

 • Bij toegang tot of het bekijken van deze informatie slaat uw computer tijdelijke kopieën van dergelijke informatie op in de RAM.
 • Opslag van documenten die automatisch door uw webbrowser worden opgeslagen om de informatie weer te kunnen geven.
 • U mag een aanvaardbaar aantal pagina's van de Sites printen of downloaden voor persoonlijk gebruik maar niet voor verdere reproductie, publicatie of verspreiding.
 • Wanneer wij applicaties voor de computer, mobiele apparatuur of andere applicaties beschikbaar stellen, is het toegestaan deze applicatie eenmalig op uw computer of mobiele apparaat te downloaden voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u instemt met de bindende voorwaarden van onze licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van dergelijke applicaties.
 • Wanneer wij sociale media functies aanbieden bij bepaalde inhoud, kunt u de acties die mogelijk gemaakt worden door dergelijke functies uitvoeren.

U mag:

 • Geen kopij of informatie van de Sites wijzigen.
 • Geen afbeeldingen, foto's, video's of audio of enige media zonder de begeleidende tekst gebruiken.
 • Berichten over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten niet wijzigen of van kopij of informatie van de Sites verwijderen.

Uw recht op het gebruik van de Sites eindigt onmiddellijk wanneer u delen van deze Sites afdrukt, kopieert, wijzigt, download of anderszins gebruikt of andere mensen toegang tot een deel van de Sites verstrekt op een manier die in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden. U moet de kopieën van de informatie die u hebt gemaakt aan ons teruggeven of vernietigen, ter onze keuze. Geen recht, eigendom of belang van de Sites of de inhoud ervan wordt aan u overgedragen en het Bedrijf behoudt zich alle rechten voor die hierbij niet uitdrukkelijk verleend zijn. Gebruik van de Sites welke niet expliciet is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en kunnen auteursrechten, handelsmerken en andere rechten schenden.

Handelsmerken

De naam MONEYGRAM, het logo, het wereldbol ontwerp en gerelateerde handelsmerken, merknamen, dienstmerken en andere handelsaanwijzingen eigendom van het Bedrijf, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken in de Verenigde Staten en andere landen en mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf gebruikt worden. Andere handelsmerken, dienstmerken, merknamen of handelsaanwijzingen op de Sites zijn eigendom van derden en worden uitsluitend voor identificatiedoeleinden gebruikt.

Verboden toepassingen

U mag de Sites uitsluitend voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden gebruiken. U stemt er zonder beperkingen mee in de Sites niet te gebruiken:

 • Op een manier waarop de van toepassing zijnde federale, staats, lokale of internationale wetten of regelgevingen overtreden worden (inclusief zonder daartoe beperkt te zijn, wetten met betrekking tot export van gegevens of software naar en van de Verenigde Staten of andere landen).
 • Met het doel minderjarigen te exploiteren, schade toe te berokkenen of een poging tot het exploiteren van minderjarigen, door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, naar persoonsgegevens te vragen of anderszins.
 • Om ongevraagde of ongeautoriseerde reclame of promotiematerialen te verzenden, inclusief "junkmail", "kettingbrieven", "spam" of andere vergelijkbare aanbiedingen.
 • Om u uit te geven voor of een poging te doen u uit te geven voor het Bedrijf, een medewerker van het Bedrijf, een andere gebruiker of enig ander persoon of eenheid (inclusief en zonder beperking, door het gebruik van e-mailadressen of schermnamen samenhangend met het voorgaande).
 • Iets te doen waarmee het gebruik van of het plezier in de Sites door anderen beperkt of belemmerd wordt, of wat schade kan toebrengen aan het Bedrijf of gebruikers van de Sites of ze kan blootstellen aan aansprakelijkheidsvorderingen, zoals door ons bepaald.

Bovendien en zonder beperking stemt u ermee in:

 • De Sites niet zodanig te gebruiken dat de site buiten werking gesteld, overbelast of beschadigd wordt of het gebruik van de Sites door andere partijen stoort, inclusief de mogelijkheid om deel te nemen aan realtime-activiteiten via de Sites.
 • Geen robot, spider of ander geautomatiseerd instrument, proces of manier te gebruiken om toegang tot de Sites te krijgen voor enige doeleinden, inclusief het controleren of kopiëren van informatie op de Sites.
 • Geen handmatig proces te gebruiken om de informatie van de Sites te controleren, kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doeleinde, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Geen instrument, software of routine te gebruiken die de goede werking van de Sites verstoort.
 • Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere informatie te introduceren dat schadelijk of technisch storend of schadelijk is.
 • Geen poging te doen om delen van de Sites, server(s) waarop de Sites opgeslagen is/zijn of enige server, computer of database verbonden aan de Sites te verstoren, hier ongeoorloofde toegang toe te krijgen, deze te hinderen of hier schade aan toe te brengen.
 • De Sites niet aan te vallen via een denial of service aanval of via een distributed denial of service aanval.
 • Niet anderszins proberen de goede werking van de Sites te hinderen.

Gebruikerbijdragen

Op de Sites bevinden zich interactieve toepassingen zoals chat- of berichtapplicaties, sociale media, fora, mededelingborden en andere interactieve functies (gezamenlijk "Interactieve Diensten" genoemd) waarmee gebruikers inhoud of informatie (gezamenlijk "Openbare Gebruikerbijdragen" genoemd) kunnen posten, inzenden, publiceren, openbaar maken of naar andere gebruikers of personen versturen (hierna "post" genoemd). Op een vergelijkbare manier kunnen de Sites persoonlijke profielinformatie (inclusief maar niet beperkt tot identiteitskaarten, rijbewijs, paspoort of andere identiteitskaart, tezamen met alle inhoud daarvan) en applicaties/analyses voor gebruiksmetingen (gezamenlijk "Niet-openbare Gebruikerbijdragen" genoemd) weergeven, accepteren en gebruiken om het voor de gebruikers mogelijk te maken het Bedrijf van informatie te voorzien nodig om transacties mogelijk te maken en onze diensten te verbeteren. Openbare gebruikerbijdragen en niet-openbare gebruikerbijdragen worden gezamenlijk "Gebruikerbijdragen" genoemd.

All openbare gebruikerbijdragen die u op de Site post worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en zijn niet aan het eigendomsrecht gebonden. Door het plaatsen van een openbare gebruikerbijdrage op de Sites, verleent u ons en onze aangesloten maatschappijen, tussenpersonen en dienstverleners en alle respectievelijke vergunninghouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, het recht dergelijke informatie voor alle doeleinden/volgens de instellingen van uw account te gebruiken, te vermenigvuldigen, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden of anderszins aan derden openbaar te maken.

U verklaart en staat er voor in dat:

 • U eigenaar bent van en controle hebt over alle rechten op uw openbare gebruikerbijdrage en u het recht hebt om bovenstaande licentie aan ons en onze aangesloten maatschappijen, tussenpersonen en dienstverleners en alle respectievelijke vergunninghouders, opvolgers en rechtverkrijgenden te verstrekken.
 • Al uw gebruikerbijdragen nu en in de toekomst voldoen aan onze gebruiksvoorwaarden voldoen.

U begrijpt en accepteert dat u verantwoordelijk bent voor de gebruikerbijdragen die u plaatst of waarmee u bijdraagt en ú bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud daarvan, inclusief de wettigheid, regelmatigheid, juistheid en adequaatheid, niet het Bedrijf.

Wij niet verantwoordelijk zijn voor of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of juistheid van gebruikerbijdragen die door u of een andere gebruiker op de Sites zijn gepost.

We hebben het recht om:

 • Naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, een gebruikerbijdrage te verwijderen of niet te posten.
 • Naar eigen goeddunken elke actie te ondernemen met betrekking tot gebruikerbijdragen die wij noodzakelijk of gepast achten, inclusief wanneer wij van mening zijn dat een dergelijk gebruikerbijdrage de gebruiksvoorwaarden inclusief de inhoudsnormen, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van personen of eenheden schendt, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Site bedreigt of aansprakelijkheidsproblemen voor het Bedrijf kan veroorzaken.
 • Uw identiteit of andere informatie over u openbaar te maken bij derden die claimen dat informatie die door u gepost is hun rechten schendt, inclusief hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
 • Passende gerechtelijke stappen te ondernemen voor alle verdenkingen van illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Sites, inclusief zonder daartoe beperkt te zijn, verwijzing naar wetshandhaving.
 • Uw toegang tot alle of een deel van de Sites te beëindigen of op te schorten, voor welke reden dan ook, inclusief zonder daartoe beperkt te zijn, schendingen van deze gebruiksvoorwaarden.
 • Gebruikersnamen, wachtwoorden of andere identificatiemiddelen te deactiveren, ongeacht of deze door u gekozen of door ons aangeleverd zijn, op elk willekeurig moment, naar ons goeddunken en voor welke reden dan ook, inclusief indien wij van mening zijn dat u enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Zonder het bovenstaande te beperken, hebben wij het recht volledig mee te werken met wetshandhavingautoriteiten of een gerechtelijk verzoek of bevel op te volgen om de identiteit of andere informatie openbaar te maken van eenieder die informatie op of via de Sites post. U DOET AFSTAND VAN EN STELT HET BEDRIJF EN ZIJN AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN, TUSSENPERSONEN EN DIENSTVERLENERS SCHADELOOS VAN CLAIMS ALS GEVOLG VAN ACTIES ONDERNOMEN DOOR BOVENSTAANDE PARTIJEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN EN VAN ACTIES ONDERNOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR DERGELIJKE PARTIJEN OF WETSHANDHAVINGAUTORITEITEN.

We kunnen echter niet al de informatie controleren voordat het op de Sites wordt gepost en kunnen niet garanderen dat we aanstootgevende informatie direct na plaatsing verwijderen. Dienovereenkomstig zijn wij niet aansprakelijk voor een handeling of het uitblijven van een handeling met betrekking tot uitzendingen, communicatie of inhoud van gebruikers of derden. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor naleving of niet-naleving van de activiteiten beschreven in deze sectie.

Inhoudsnormen

De volgende inhoudsnormen hebben betrekking op alle openbare gebruikerbijdragen en gebruik van interactieve diensten en, indien van toepassing, op alle niet-openbare gebruikerbijdragen. Gebruikerbijdragen moeten in volle omvang in overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde federale, staats, lokale en internationale wetten en regelgevingen. Zonder het bovenstaande te beperken mogen gebruikerbijdragen:

 • Niet beledigend, obsceen, aanstootgevend, kwetsend, grof, weerzinwekkend, teisterend, gewelddadig, hatelijk, opruiend of anderszins ongewenst zijn.
 • Geen expliciet seksueel of pornografisch materiaal, geweld, discriminatie op basis van ras, geslacht, geloof, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd promoten.
 • Patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van andere personen schenden.
 • De wettelijk rechten (inclusief het recht op publiciteit en privacy) van anderen niet schenden of informatie bevatten die aanleiding geeft tot enigerlei burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de toepasselijke wetten of regelgevingen of die anderszins in conflict kunnen zijn met deze gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring.
 • Personen niet misleiden.
 • Illegale activiteiten niet stimuleren of bepleiten of onwettelijke acties stimuleren of assisteren.
 • Geen hinder, ongemak of onnodige angst veroorzaken of anderen niet van streek maken, in verlegenheid brengen of ergeren.
 • Zich niet uitgeven voor een andere persoon, uw identiteit of band met om het even welke persoon vervalsen.
 • Geen betrekking hebben op commerciële activiteiten of verkopen, zoals wedstrijden, sweepstakes of andere verkoopacties, ruilhandel of reclame.
 • Niet de indruk wekken dat ze van ons of enig ander persoon of entiteit uitgaan of goedgekeurd zijn, indien dit niet het geval is.

Vertrouwen op geplaatste informatie

De informatie aangeboden op of via onze Sites is uitsluitend beschikbaar voor algemene informatie doeleinden. Wij geven geen garantie over de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Het vertrouwen dat u hebt in dergelijke informatie is volledig op eigen risico. We doen afstand van alle aansprakelijkheid voortkomend uit vertrouwen in dergelijke informatie door u of andere bezoekers van de Sites of door eenieder die op de hoogte is van de inhoud daarvan.

De Sites kunnen inhoud van derden bevatten, inclusief informatie aangeleverd door andere gebruikers, bloggers en derden partijen die licentiegevers zijn, syndicators, aggregators en/of rapporteringdiensten. Alle verklaringen en/of meningen, alle artikelen, antwoorden op vragen en andere inhoud welke niet door het Bedrijf is aangeleverd, zijn uitsluitend meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of eenheid die deze informatie aanlevert. Deze informatie weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van het Bedrijf. U of derden kunnen ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor de inhoud of nauwkeurigheid van de informatie aangeleverd door derden.

Wijzigingen van de inhoud van de Sites en afwijkingen in functionaliteit

We werken de inhoud van de Sites van tijd tot tijd bij, maar de gegeven inhoud is niet noodzakelijkerwijs volledig of actueel. Op dezelfde manier varieert de functionaliteit van de Sites (inclusief maar niet beperkt tot uw toegang tot en gebruik van de Sites online of mobiel, of via mobiele applicaties) afhankelijk van genoemde vormen van toegang of gebruik. Informatie op de Sites kan op ieder gegeven moment gedateerd zijn en we zijn niet verplicht dergelijke informatie bij te werken.

Informatie over uzelf en uw bezoeken aan de Sites

Alle informatie die wij op de Sites verzamelen valt onder onze privacyverklaring, welke zich op elke homepage van onze Sites bevindt. Door de Sites te gebruiken stemt u ermee in dat alle door ons ondernomen acties met betrekking tot uw informatie in overeenstemming zijn met de privacyverklaring.

Algemene voorwaarden van transacties

Op alle transacties die plaatsvinden via de Sites of andere transacties voor diensten geleverd via de Sites of als gevolg van uw bezoeken, zijn de algemene voorwaarden van uw specifieke transactie van toepassing, welke hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen.

Links naar de Sites en sociale media functies

U mag een koppeling maken naar onze homepage, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en dat dit onze reputatie niet schaadt of hier misbruik van maakt. Deze koppeling mag echter geen enkele vorm van samenwerking, goedkeuring of steun van onze kant suggereren zonder onze expliciete schriftelijke toestemming.

De Sites bieden bepaalde sociale media functies aan die het voor u mogelijk maken om:

 • Via uw eigen website of bepaalde websites van derden naar bepaalde inhoud op de Sites te linken.
 • E-mails te sturen of andere vormen van communicatie met bepaalde inhoud of links naar bepaald inhoud op de Sites.
 • Ervoor te zorgen dat beperkte delen van de inhoud op de Sites afgebeeld worden of afgebeeld lijken op uw eigen website of bepaalde websites van derden.

U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door ons worden geleverd en uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze weergegeven worden en anders in overeenstemming met de extra algemene voorwaarden die we hebben met betrekking tot dergelijke functies. Met inachtneming van het voorgaande mag u:

 • Geen link naar een website maken welke niet uw eigendom is.
 • Er niet voor zorgen dat Sites of delen van de Sites afgebeeld worden of afgebeeld lijken, via bijvoorbeeld framing, deep link of in-line link op enige andere site.
 • Naar andere delen van de Sites dan de homepage linken.
 • Geen andere acties ondernemen met betrekking tot de informatie op de Sites die onverenigbaar zijn met overige bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in met ons samen te werken om ervoor te zorgen dat ongeoorloofde framing of links onmiddellijk gestopt worden. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het plaatsen van links zonder kennisgeving in te trekken.

We kunnen sociale media functies en links op ieder moment zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken uitschakelen.

Links van de Sites

Indien de Sites links naar andere sites en bronnen van derden bevatten, worden deze links uitsluitend voor uw gebruiksgemak geplaatst. Dit betreft links in advertenties, inclusief banneradvertenties en gesponsorde links. We hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en we zijn hier niet verantwoordelijkheid voor, evenmin voor verlies of schade als gevolg van het gebruik ervan. Indien u besluit websites van derden te bezoeken die aan onze Sites zijn gekoppeld, doet u dit volledig op eigen risico en onderhevig aan de algemene voorwaarden van dergelijke websites.

Vrijwaringverklaring van garanties

U begrijpt dat we niet garanderen en geen garantie kunnen geven dat de documenten die u van het internet of de Sites kunt downloaden virusvrij zijn of geen andere vernietigende codes bevatten. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste procedures en controlepunten om aan uw persoonlijke vereisten van anti-virusbescherming te voldoen en voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het voorzien van een middel buiten de Sites voor het herstellen van eventueel verloren gegane gegevens. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN VERSPREIDE DENIAL OF SERVICE AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNISCH STOREND OF SCHADELIJKE INFORMATIE DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER PERSOONLIJKE INFORMATIE KAN BESMETTEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE SITES OF ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN INFORMATIE DIE OP DEZE SITES STAAT OF OP ANDERE SITES DIE ERAAN GEKOPPELD ZIJN.

UW GEBRUIK VAN DE SITES, HUN INHOUD EN DIENSTEN OF ITEMS DIE U VIA DEZE SITES HEBT VERKREGEN IS OP EIGEN RISICO. DE SITES, HUN INHOUD EN DIENSTEN OF ITEMS DIE U VIA DEZE SITES HEBT VERKREGEN WORDEN "ALS IS" EN "ALS BESCHIKBAAR" AANGEBODEN, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET. HET BEDRIJF NOCH ENIGE AAN HET BEDRIJF VERBONDEN PERSOON GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SITES. ZONDER HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT EN VERKLAART HET BEDRIJF NOCH IEMAND VERBONDEN AAN HET BEDRIJF DAT DE SITES, HUN INHOUD, DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE SITES NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT FOUTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, DAT ONZE SITES OF DE SERVER(S) DIE ZE BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDER STORENDE OF SCHADELIJKE ONDERDELEN OF DAT DE SITES EN DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE SITES ANDERSZINS ZULLEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN EN VERWACHTINGEN. .

HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, ONGEACHT OF DEZE WETTELIJK OF ANDERSZINS ZIJN, INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES WELKE NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KUNNEN WORDEN INGEVOLGE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF, ZIJN AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN, TUSSENPERSONEN OF LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, MEDEWERKERS, TUSSENPERSONEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, ONDER WELKE WETTELIJKE THEORIE DAN OOK, VOORKOMEND UIT OF SAMENHANGEND MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SITES, WEBSITES DIE ERAAN GELINKED ZIJN OF DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE SITES OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES VERKREGEN ZIJN, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WELWILLENDHEID, GEGEVENSVERLIES, EN AL DAN NIET VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DADEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), INBREUK OP HET CONTRACT OF ANDERS, OOK ALS DIT KON WORDEN VOORZIEN.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID WELKE NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KAN WORDEN INGEVOLGE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Vrijwaring

U verklaart dat u het Bedrijf, zijn aangesloten maatschappijen, tussenpersonen, licentiegevers, dienstverleners en respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers, opdrachtnemers, tussenpersonen, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden zult behoeden, schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheden, schades, boetes, vonnissen, verliezen, kosten, uitgaven of honoraria (inclusief redelijke advocaatkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Sites, inclusief maar niet beperkt tot uw gebruikerbijdragen, gebruik van de inhoud van de Sites, diensten en producten anders dan expliciet toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van informatie verkregen van de Sites.

Toepasselijke recht en rechtsgebied

Voor zover dit is toegestaan uit hoofde van de toepasselijke wetgeving, zullen alle aangelegenheden betrekking hebbend op de Sites en deze gebruiksvoorwaarden, en eventuele geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarop betrekking hebben (in elk afzonderlijk geval inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat van Texas zonder dat daarbij gehoor wordt gegeven aan de bepaling aangaande conflicterende wetten (van de staat van Texas of enige ander rechtsgebied).

Legale rechtszaken, acties of procedures voortvloeiend uit of betrekking hebbend op deze gebruiksvoorwaarden of de Sites worden exclusief ingesteld in de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat van Texas, in elk afzonderlijk geval in Dallas of de provincie Dallas. U doet afstand van alle bezwaren tegen de bevoegdheid of locatie in dergelijke rechtbanken.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Geen verklaringen van afstand van het Bedrijf of bepalingen uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden zullen worden beschouwd als verdere of blijvende afstand van die bepalingen of een verklaring van afstand van andere bepalingen, en het onvermogen van het Bedrijf om enig recht of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden te handhaven vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook door een rechtbank, ander tribunaal of bevoegde rechtsmacht ongeldig, illegaal of onafdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling verwijderd of tot het minimum beperkt worden zodanig dat de resterende bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

Gehele overeenkomst

De gebruiksvoorwaarden vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en MoneyGram met betrekking tot de Sites en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, regelingen, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Sites.

Uw opmerkingen en zorgen

De Sites worden beheerd door MoneyGram Payment Systems, Inc., 2828 N. Harwood Street, Dallas, Texas 75201. Feedback, opmerkingen, verzoeken voor technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Sites moeten aan ons gericht worden volgens de instructies op iedere homepage van onze Sites.